en ru pl

Šilumos punkto atitikimo sąlygoms pažyma

Šilumos punkto atitikimo techninėms sąlygoms pažymos gavimas

Statytojas ar statytojo įgaliotas atstovas (montuotojas), prieš gaunant Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pažymą ir pasirašant šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su šilumos tiekėju, privalo gauti šilumos tiekėjo pažymą apie naujai pastatyto, rekonstruoto ar kitaip suremontuoto šilumos punkto (toliau – ŠP) atitikimą šilumos išduotoms prisijungimo (prisijungimo) sąlygoms ir šilumos tiekėjo suderintam techniniam projektui.

Statytojas ar statytojo įgaliotas atstovas (ŠP montuotojas), kreipdamasis dėl pažymos gavimo, šilumos tiekėjui (AB Vilniaus šilumos tinklai) turi atsiusti laisvos formos prašymą dėl ŠP patikrinimo el. p. adresu info@chc.lt. Prašyme turi būti nurodyta šilumos tiekėjo išduotų techninių prisijungimo sąlygų Nr. ir data bei su šilumos tiekėju suderinto techninio projekto Nr. ir data.

Kartu su prašymu, elektroninėse rinkmenose, statytojas ar statytojo įgaliotas atstovas (montuotojas), turėtų pateikti:

  1. Su šilumos tiekėju suderintą techninį projektą su prisijungimo (projektavimo) sąlygomis;
  2. ŠP parengties aktą (užpildytą ir pasirašytą visų suinteresuotų šalių);
  3. ŠP įvado T1,2 schemą ir termofikacinio vandens vamzdynų ilgių lentelę;
  4. Asmens, atsakingo už šilumos ūkio priežiūrą, atestato kopiją, bei jo paskyrimo ar įsakymo kopiją, kad nurodytas asmuo skiriamas atsakingu už šilumos ūkio priežiūrą (jei šil. ūkio priežiūrai. sudaroma sutartis su fiziniu asmeniu);
  5. Sutartį dėl šilumos ūkio priežiūros bei įmonės, kuri vykdys šilumos ūkio priežiūrą  (jei šil. ūkio priežiūrai sutartis sudaroma su įmone), atestato kopiją;

Pažymime, kad ŠP parengties akte būtina nurodyti ne tik sumontuotos įrangos parametrus bet ir įrangos specifikacijas/markes. ŠP bandymo slėgis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 MP.

Gavus prašymą, atsakingas šilumos tiekėjo atstovas per 2 d.d. su jumis susisieks ir informuos apie tolimesnius veiksmus dėl pažymos išdavimo.