en ru pl

Svetainės privatumo politika

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL INTERNETO SVETAINĖS WWW.CHC.LT LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 2 d.

Jūsų asmens duomenys AB „Vilniaus šilumos tinklai“ interneto svetainėje www.chc.lt tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo informaciniu pranešimu dėl interneto svetainės www.chc.lt lankytojų asmens duomenų tvarkymo (toliau – Informacinis pranešimas) AB Vilniaus šilumos tinklų Asmens duomenų tvarkymo aprašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius

Tel. nr.  19118

El. p. info@chc.lt

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:  

Tel. nr. 8 (5) 266 7026,

El. p. dap@chc.lt  

Jūsų asmens duomenys Jums lankantis mūsų svetainėje tvarkomi šiais tikslais ir pagrindais:

 • Svetainės lankytojų informavimo ir konsultavimo (kai užduodate mums klausimus mūsų svetainės skiltyje „Klauskite – atsakome“) tikslu, mūsų teisėto intereso atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus pagrindu;
 • Efektyvinti mūsų valdomos interneto svetainės informacijos ir paslaugų teikimą bei užtikrinti nuolatinį mūsų valdomos svetainės tobulinimą tikslu, mūsų teisėto intereso pagerinti Jūsų naršymo mūsų svetainėje pagrindu;
 • Pranešimų apie korupciją mūsų interneto svetainės skiltyje „Praneškite apie korupciją“ administravimo tikslu, teisės aktų reikalavimų vykdomo pagrindu;

Mūsų interneto svetainėje tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Identifikavimo duomenis: klausimą užduodančio, asmens, pranešančio apie pažeidimą, pažeidimą padariusio, pažeidimo liudytojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas (asmens, pranešančio apie pažeidimą) klausimą užduodančio asmens kliento kodas (jeigu klausimą užduodantis asmuo yra mūsų klientas), vartotojo ID.
 • Kontaktinius duomenis: klausimą užduodančio asmens, asmens, pranešančio apie pažeidimą, pažeidimo liudytojo telefono numeris, el. paštas, klausimą užduodančio asmens adresas (jeigu nenurodo kliento kodo).
 • Profesinius duomenis: asmens, pranešančio apie pažeidimą, pažeidimą padariusio asmens, pažeidimo liudytojo darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai), pareigos.
 • Jūsų pridėtuose dokumentuose nurodytus duomenis, kai užduodami mums klausimus pridedate dokumentus su asmens duomenimis.
 • Elgsenos duomenys: prisijungimo data, IP adresas, svetainės lankytojo atliktų veiksmų pavadinimas ir data;
 • Mūsų svetainėje naudojamų slapukų ( cookies) surinkti duomenys:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis ir renkami duomenys

Galiojimo laikas

_ga

Slapukas naudojamas interneto svetainėje lankytojui atpažinti ir interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics”. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

2 metai

_gat

Slapukas naudojamas interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics”, taip pat naudojamas interneto svetainės krovimo greičiui nustatyti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

_gid

Slapukas naudojamas interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics” ir interneto svetainės lankytojui atpažinti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

SITERXSRF

Slapukas naudojamas užtikrinti lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią užklausų klastojimui keliose svetainėse. Šis slapukas yra būtinas svetainės ir lankytojo saugumui užtikrinti.

Iki sesijos pabaigos

Chc_eu_cookie

Slapukas naudojamas Jūsų patvirtinimui, kad sutinkate su slapukais užfiksuoti.

6 mėn.

EW4SITE

Slapukas naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimui atgal į paskutinę sąrašo vietą ir pan.).

Iki sesijos pabaigos

Jūs neprivalote pateikti mums aukščiau nurodytų savo asmens duomenų, tačiau jų nepateikus negalėsime suteikti Jums paslaugų, kurioms duomenų pateikimas yra būtinas.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai:

 • Svetainės lankytojų informavimo ir konsultavimo, kai užduodate mums klausimus mūsų svetainės skiltyje „Klauskite – atsakome“ tikslu Jūsų asmens duomenis iki 10 metų.
 • Efektyvinti mūsų valdomos interneto svetainės informacijos ir paslaugų teikimą bei užtikrinti nuolatinį mūsų valdomos svetainės tobulinimą tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome 1 metus.
 • Pranešimų apie korupciją mūsų svetainės skiltyje „Praneškite apie korupciją“ tikslu Jūsų asmens duomenis saugosime 3 metus po pranešimo pateikimo.

Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus:

 • teisėsaugos įstaigas, jei asmens duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisėtus interesus.

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, spauskite čia.