Svetainės privatumo politika

Informacinis pranešimas dėl interneto svetainės www.chc.lt lankytojų asmens duomenų tvarkymo

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 2 d.

 

Jūsų asmens duomenys AB „Vilniaus šilumos tinklai“ interneto svetainėje www.chc.lt tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo informaciniu pranešimu dėl interneto svetainės www.chc.lt lankytojų asmens duomenų tvarkymo (toliau – Informacinis pranešimas) AB Vilniaus šilumos tinklų Asmens duomenų tvarkymo aprašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

 

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

 

Mes – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius

Tel. nr.  1840

El. p. info@chc.lt

 

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:  

Tel. nr. 8 (5) 266 7026,

El. p. dap@chc.lt  

 

Jūsų asmens duomenys Jums lankantis mūsų svetainėje tvarkomi šiais tikslais ir pagrindais:

 • Svetainės lankytojų informavimo ir konsultavimo (kai užduodate mums klausimus mūsų svetainės skiltyje „Klauskite – atsakome“) tikslu, mūsų teisėto intereso atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus pagrindu;
 • Efektyvinti mūsų valdomos interneto svetainės informacijos ir paslaugų teikimą bei užtikrinti nuolatinį mūsų valdomos svetainės tobulinimą tikslu, mūsų teisėto intereso pagerinti Jūsų naršymo mūsų svetainėje pagrindu;
 • Pranešimų apie korupciją mūsų interneto svetainės skiltyje „Praneškite apie korupciją“ administravimo tikslu, teisės aktų reikalavimų vykdomo pagrindu;

 

Mūsų interneto svetainėje tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Identifikavimo duomenis: klausimą užduodančio, asmens, pranešančio apie pažeidimą, pažeidimą padariusio, pažeidimo liudytojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas (asmens, pranešančio apie pažeidimą) klausimą užduodančio asmens kliento kodas (jeigu klausimą užduodantis asmuo yra mūsų klientas), vartotojo ID.
 • Kontaktinius duomenis: klausimą užduodančio asmens, asmens, pranešančio apie pažeidimą, pažeidimo liudytojo telefono numeris, el. paštas, klausimą užduodančio asmens adresas (jeigu nenurodo kliento kodo).
 • Profesinius duomenis: asmens, pranešančio apie pažeidimą, pažeidimą padariusio asmens, pažeidimo liudytojo darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai), pareigos.
 • Jūsų pridėtuose dokumentuose nurodytus duomenis, kai užduodami mums klausimus pridedate dokumentus su asmens duomenimis.
 • Elgsenos duomenys: prisijungimo data, IP adresas, svetainės lankytojo atliktų veiksmų pavadinimas ir data;
 • Mūsų svetainėje naudojamų slapukų ( cookies) surinkti duomenys:

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis ir renkami duomenys

Galiojimo laikas

_ga

Slapukas naudojamas interneto svetainėje lankytojui atpažinti ir interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics”. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

2 metai

_gat

Slapukas naudojamas interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics”, taip pat naudojamas interneto svetainės krovimo greičiui nustatyti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

_gid

Slapukas naudojamas interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics” ir interneto svetainės lankytojui atpažinti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

SITERXSRF

Slapukas naudojamas užtikrinti lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią užklausų klastojimui keliose svetainėse. Šis slapukas yra būtinas svetainės ir lankytojo saugumui užtikrinti.

Iki sesijos pabaigos

Chc_eu_cookie

Slapukas naudojamas Jūsų patvirtinimui, kad sutinkate su slapukais užfiksuoti.

6 mėn.

EW4SITE

Slapukas naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimui atgal į paskutinę sąrašo vietą ir pan.).

Iki sesijos pabaigos

 

Jūs neprivalote pateikti mums aukščiau nurodytų savo asmens duomenų, tačiau jų nepateikus negalėsime suteikti Jums paslaugų, kurioms duomenų pateikimas yra būtinas.

 

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai:

 • Svetainės lankytojų informavimo ir konsultavimo, kai užduodate mums klausimus mūsų svetainės skiltyje „Klauskite – atsakome“ tikslu Jūsų asmens duomenis iki 10 metų.
 • Efektyvinti mūsų valdomos interneto svetainės informacijos ir paslaugų teikimą bei užtikrinti nuolatinį mūsų valdomos svetainės tobulinimą tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome 1 metus.
 • Pranešimų apie korupciją mūsų svetainės skiltyje „Praneškite apie korupciją“ tikslu Jūsų asmens duomenis saugosime 3 metus po pranešimo pateikimo.

 

Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus:

 • teisėsaugos įstaigas, jei asmens duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisėtus interesus.

 

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;

 

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

 

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, spauskite čia.

 

Mūsų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas Jums naudojantis „Savitarna“

Informacinis pranešimas dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ savitarnos sistemos naudotojų asmens duomenų tvarkymo

Paskutinį kartą atnaujintas: 2020 m. rugsėjo 30 d.

Jūsų asmens duomenys AB „Vilniaus šilumos tinklai“ savitarnos sistemoje tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo informaciniu pranešimu, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Asmens duomenų tvarkymo aprašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius

Tel. nr.  19118

El. p. info@chc.lt

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:  

Tel. nr. 8 (5) 266 7026,

El. p. dap@chc.lt  

Jūsų identifikavimas prisijungiant prie savitarnos svetainės:

Kiekvieną kartą Jums prisijungiant prie mūsų savitarnos svetainės esate identifikuojamas pagal Jūsų įvestą kliento prisijungimo prie savitarnos kodą ir slaptažodį. Pirminius prisijungimo duomenis Jūs gaunate su mumis sudaręs sutartį arba Jums atsiųstoje popierinėje sąskaitoje. Prisijungus prie savo paskyros mūsų savitarnos svetainėje duomenis galite keisti, pildyti, įvesti.  

Jūsų asmens duomenys Jums naudojantis savitarnos svetaine tvarkomi šiais tikslais ir pagrindais:

 • Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, šių sutarčių vykdymo pagrindu;
 • Vartotojų informavimo ir konsultavimo tikslu, su vartotojais sudarytų sutarčių vykdymo pagrindu;
 • Elektroninių sąskaitų už karštą vandenį ar šildymą teikimo, su vartotojais sudarytų sutarčių vykdymo pagrindu.

Jums naudojantis savitarnos svetaine tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • kliento vardas ir pavardė;
 • kliento prisijungimo prie savitarnos kodas ir slaptažodis;
 • kliento kodas;
 • kliento (ir / arba objekto) adresas;
 • kliento telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
 • kliento IP adresas;
 • karšto vandens skaitiklio kodas ir / ar numeris;
 • karšto vandens skaitiklio rodmenys;
 • Mūsų savitarnoje naudojamų slapukų ( cookies) surinkti duomenys:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis ir renkami duomenys

Galiojimo laikas

frontend_lang

Slapukas naudojamas interneto svetainės kalbai nustatyti.

1 metai

_token

Slapukas naudojamas sesijos informacijai saugoti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

30 min.

session_id

Slapukas skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

3 mėn.

visitor_id

Slapukas naudojamas atpažinti interneto svetainėje lankytoją nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

1 metai

_ga

Slapukas naudojamas interneto svetainėje lankytojui atpažinti ir interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics”. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

2 metai

_gat

Slapukas naudojamas interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics”, taip pat naudojamas interneto svetainės krovimo greičiui nustatyti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

_gid

Slapukas naudojamas interneto svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics” ir interneto svetainės lankytojui atpažinti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

Jūs neprivalote pateikti mums aukščiau nurodytų savo asmens duomenų, tačiau jų nepateikus negalėsime suteikti Jums paslaugų, kurioms duomenų pateikimas yra būtinas.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai:

 • Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu Jūsų duomenis saugome 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos (nutraukimo).
 • Vartotojų informavimo ir konsultavimo tikslu Jūsų duomenis saugome 6 mėnesius.
 • Elektroninių sąskaitų už karštą vandenį ar šildymą teikimo tikslu Jūsų duomenis saugome 10 metų.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus:

 • Duomenų valdytojo rangovus, kurie esant poreikiui gali teikti su IT sistemų, programinės ir rodmenų nuskaitymo įrangos priežiūros ir įrengimo, klientų aptarnavimo, apskaitos ar su tuo susijusias paslaugas;
 • priežiūros institucijas arba teisėsaugos įstaigas, jei asmens duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisinius reikalavimus;
 • telekomunikacijų kompanijas, tiekiančias Duomenų valdytojo klientų informavimo paslaugą trumposiomis SMS žinutėmis (joms yra perduodamas tik jūsų mobiliojo ryšio telefono numeris, nenurodant jokių kitų su Jumis susijusių duomenų), kompanijos, teikiančios klientų aptarnavimo (skambučių centro) paslaugą;
 • Įmokų surinkimo ir administravimo paslaugą teikiantiems subjektams, el. sąskaitas teikiantiems subjektams, finansinių paslaugų įmonėms.

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą - įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus duomenis reikalingus Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, išskyrus duomenis reikalingus Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui.

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti mums vadovaujantis mūsų parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytais principais. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Jūsų, kaip duomenų subjektas, turite šias pareigas:

 • saugoti savo prisijungimo prie savitarnos svetainės slaptažodį ir prisijungimo kodą bei kitus duomenis;
 • užtikrinti, kad teikdamas, reaguodamas ar kitaip tvarkydamas asmens duomenis turite teisę tai daryti;
 • užtikrinti mums pateiktų asmens duomenų teisingumą ir tikslumą;
 • neatskleisti jokiems kitiems asmenims asmens duomenų apie trečiuosius asmenis jeigu bet kokių trečiųjų asmenų asmens duomenys Jums tapo prieinami / žinomi naudojantis savitarnos svetaine ir nedelsiant informuoti mus apie šią situaciją;

Jūsų asmens duomenų tikslumas ir atnaujinimas

Pasikeitus mūsų savitarnos svetainėje Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, prašome Jus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pakeisti (papildyti) savo pradinius nurodytus duomenis savitarnos svetainėje.

Jeigu mes abejosime Jūsų pateiktų karšto vandens skaitiklio rodmenų teisingumu galime sustabdyti šių duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tai atlikę Jus informuosime pranešimu.

Mūsų informaciniai pranešimai

Atnaujindami savitarnos svetainės funkcionalumus Jūsų informavimo tikslu galime Jums siųsti informacinius pranešimus apie pasikeitusias savitarnos paslaugų teikimo sąlygas bei kitą su savitarnos naudojimusi susijusią Jums būtiną žinoti informaciją.

Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129.

Mūsų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas Jums pateikiant prašymą dėl kompensacijos karantino metu netekus pajamų

Informacinis pranešimas dėl asmenų karantino metu netekusių pajamų ir susiduriančių su mokėjimų už teikiamas komunalines paslaugas sunkumais asmens duomenų tvarkymo

Paskutinį kartą atnaujintas: 2020 m. spalio  1  d.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“,  Vilniaus miesto savivaldybės administracija bendradarbiauja ir vykdo vilniečių, netekusių pajamų dėl karantino ir susiduriančių su mokėjimų už teikiamas komunalines paslaugas sunkumais (toliau – klientai), asmens duomenų apsikeitimą, siekiant palengvinti jų finansinius įsipareigojimus, atidėti mokėjimą už paslaugas bei asmeniškai informuoti apie jų galimybes gauti finansinę paramą – vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą, socialinę pašalpą ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – socialinė parama). Dėl minėto asmens duomenų tvarkymo visos aukščiau paminėtos šalys 2020 m. gegužės 5 d. yra sudariusios susitarimą dėl asmens duomenų bendro valdymo Nr. A72-265/20 / SUT-KT20-63 / SUT-398. Žemiau šiame pranešime rasite informaciją kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes:

AB „Vilniaus šilumos tinklai“, kodas: 124135580, buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius, tel. nr.  1840, el. p. info@chc.lt. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:  tel. nr. 8 (5) 266 7026, el. p. dap@chc.lt .

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, kodas: 120545849, buveinės adresas: Spaudos g. 8-1, LT-01131 Vilnius. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: asmensduomenys@vv.lt.

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, kodas: 124568293, buveinės adresas: Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. nr. +370 6 98 343 16, rusne@duomenuapsauga.eu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas: 188710061, buveinės adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09307 Vilnius. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. nr. 8 (5) 211 2664, duomenuapsauga@vilnius.lt.

toliau visi kartu – Bendravaldytojai

Jūsų asmens duomenis AB „Vilniaus šilumos tinklai“ tvarko šiais tikslais ir pagrindais:

 • Bendravaldytojų klientų, susiduriančių su mokėjimų už kurio nors iš Bendravaldytojų teikiamas paslaugas sunkumais, sudarytų sutarčių vykdymo ir administravimo tikslu, sutarčių su klientais vykdymo, teisinės prievolės bei teisėto intereso palengvinti klientų finansinius įsipareigojimus, atidėti mokėjimus už paslaugas, administruoti sutartis bei inicijuoti reikiamos socialinės paramos teikimą pagrindais;
 • Klientų finansinių įsipareigojimų ir skolų administravimo tikslu, sutarčių su klientais vykdymo, teisinės prievolės bei teisėto intereso palengvinti klientų finansinius įsipareigojimus, atidėti mokėjimus už paslaugas, administruoti sutartis bei inicijuoti reikiamos socialinės paramos teikimą pagrindais.

Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • kliento vardas ir pavardė;
 • kliento asmens kodas;
 • kliento adresas;
 • kliento el. paštas;
 • kliento telefono numeris;
 • mokėjimo duomenys (mokėtina suma, skola, permoka),
 • pablogėjusi kliento finansinė padėtis,
 • kliento komunalinių paslaugų apmokėjimo sunkumai,
 • faktas apie klientui teikiamą / neteikiamą piniginę socialinę paramą.

Jūs neprivalote pateikti mums aukščiau nurodytų savo asmens duomenų, tačiau jų nepateikus negalėsime vykdyti mokėjimų už Bendravaldytojų paslaugas atidėjimo ar piniginės socialinės paramos teikimo.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis:

 • Bendravaldytojų klientų, susiduriančių su mokėjimų už kurio nors iš Bendravaldytojų teikiamas paslaugas sunkumais, sudarytų sutarčių vykdymo ir administravimo bei klientų finansinių įsipareigojimų ir skolų administravimo tikslu Jūsų duomenis saugosime 365 dienas nuo karantino Lietuvos Respublikoje atšaukimo dienos.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus:

 • Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigos, turinčios teisę gauti šiuos duomenis.

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą - įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus duomenis reikalingus mokėjimų už Bendravaldytojų paslaugas atidėjimo ar piniginės socialinės paramos teikimui.
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite kreiptis į bet kurį iš Bendravaldytojų jų nustatyta tvarka, susiekę aukščiau šiame pranešime nurodytais kontaktais.

Kreipdamiesi į AB „Vilniaus šilumos tinklus“ įgyvendinti savo teises galite užpildyti šią formą ir pateikti mums vadovaujantis mūsų parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytais principais. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Jūsų, kaip duomenų subjektas, turite šias pareigas:

 • užtikrinti, kad teikdamas, reaguodamas ar kitaip tvarkydamas asmens duomenis turite teisę tai daryti;
 • užtikrinti mums pateiktų asmens duomenų teisingumą ir tikslumą. Pasikeitus Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, prašome Jus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, mus apie tai informuoti.

Apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą taip pat galite susipažinti:

Kitų Bendravaldytojų interneto svetainėse:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/asmens-duomenu-apsauga/duomenu-tvarkymas-teikiant-pagalba-asmenims-netekusiems-pajamu-del-karantino/

https://www.vmb.lt/2020/05/13/duomenu-tvarkymas-teikiant-pagalba-asmenims-netekusiems-pajamu-del-karantino/

Mūsų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas Jums kandidatuojant į Bendrovės skelbiamas laisvas pozicijas

Informacinis pranešimas dėl kandidatų į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ darbuotojus asmens duomenų tvarkymo

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. spalio 1 d.

Siųsdami  savo CV ir (ar) kitus dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.), Jūs suteikiate teisę, kad  AB „Vilniaus šilumos tinklai“  (Įmonės kodas: 124135580), buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius, Tel.: 1840, el. paštas: info@chc.lt., toliau – Bendrovė) būtų Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytų Jūsų asmens duomenis Kandidatų užimti laisvas darbo vietas Bendrovėje atrankos (vidaus administravimui) tikslu.

Mes tvarkome tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate siųsdami savo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.):

-           Vardas ir pavardė;

-           Gimimo data;

-           Adresas;

-           Telefono Nr.;

-           El. pašto adresas;

-           Išsilavinimas;

-           Kiti reikalaujamą kvalifikaciją patvirtinantys duomenys;

-           Buvusios darbovietės;

Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš Jūsų buvusio darbdavio renkame tik prieš tai informavę Jus, o iš esamo darbdavio – tik Jūsų sutikimu.

DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Duomenų gavimo šaltinis: Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ar kiti su susiję dokumentai. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ gali gauti informaciją (apie tai informavus Jus) ir iš kitų trečiųjų asmenų:

 • Rekomenduojančių asmenų; 
 • Esamų ar buvusių darbdavių.

Taip pat  AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pasilieka teisę pagal Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas kreiptis dėl informacijos gavimo apie atrinktus finalinius kandidatus į tam tikras pareigybes. Pareigybinių sąrašą galite rasti čia.

Specialių kategorijų asmens duomenys: Kandidatuojant prašytume teikti tik tą informaciją, kuri tiesiogiai susijusiu su jūsų kompetencija, įgūdžiais ir patirtimi ir kuri padėtų mums geriau įvertinti Jūsų potencialą ir karjeros galimybes.  Asmeninės informacijos, kuri nėra reikšminga vertinant Jūsų kandidatūrą (pavyzdžiui: politinės pažiūros, sveikatos būklė, tautybė, adresas, asmens kodas, religija), prašytume neteikti.  AB „Vilniaus šilumos tinklai“  neprisiima atsakomybės už tokių papildomų duomenų saugumą bei teisėtą tvarkymą.

Papildomi duomenys apie Jūsų sveikatą atrankos procese pagal galiojančius teisės aktus renkami ir tvarkomi, tik siekiant įvertinti Jūsų darbingumą ir (ar) Jūsų gebėjimą dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Sveikatos duomenys bus renkami tik baigiamuosiuose atrankos etapuose (prieš teikiant Jums konkretų darbo pasiūlymą) ir tik su Jūsų atskiru sutikimu.

Duomenų saugojimo laikotarpis: Jūsų duomenis saugosime vykdomos atrankos (kuriai pateikėte savo gyvenimo aprašymą ar kitus dokumentus) metu. Gavus Jūsų sutikimą Jūsų duomenis  saugosime dar 6 mėnesius, kad šiuo laikotarpiu atsiradus pagal Jūsų gyvenimo aprašymą tinkamai pozicijai galėtume pasiūlyti Jums dalyvauti atrankoje. Duomenys tvarkomi  darbuotojo priėmimo ir tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslais, todėl atsiradus tinkamai Jums pozicijai, su Jumis susisieksime.

Duomenų gavimas iš trečiųjų šalių: Bendrovė gali gauti Jūsų, kaip kandidato,  asmens duomenis iš trečiųjų šalių, tokių kaip įdarbinimo agentūros. Jei mes jus pakviesime į  pokalbį apie duomenų tvarkymą būsite informuotas telefonu, o asmens duomenys toliau bus tvarkomi vadovaujantis šiame informaciniame pranešime  aprašytais principais.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims: Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tik šiems  tretiesiems asmenims:

 - Įdarbinimo bendrovėms, kurios padeda mums vykdyti kandidatų atranką ir  teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai suteikti.

-  Priežiūros institucijoms  arba teisėsaugoms įstaigoms,  jei jų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisinius reikalavimus.

Duomenų teikimas išorinėms šalims ar gavėjams už ES ribų:  Jūsų asmens duomenys nėra teikiami išorinėms šalims ar už ES ribų.

Jūs, kaip mūsų potencialus kandidatas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. (Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti mums vadovaujantis mūsų parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytais principais. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Prašymų  ir skundų nagrinėjimas. Kilusius klausimus, pastabas ar skundus prašome siųsti elektroninio pašto adresu personalas@chc.lt arba info@chc.lt. ar kreiptis telefonu 1899.

 Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129

Mūsų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas Jums naudojantis Bendrovės Elektroninių paslaugų centru (EPC)

Informacinis pranešimas dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Elektroninių paslaugų centro (EPC) sistemos naudotojų asmens duomenų tvarkymo

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. spalio 2 d.

Jūsų asmens duomenys AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Elektroninių paslaugų centro sistemoje (EPC) tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo informaciniu pranešimu, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Asmens duomenų tvarkymo aprašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius

Tel. nr.  1840

El. p. info@chc.lt

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:  

Tel. nr. 8 (5) 266 7026,

El. p. dap@chc.lt  

Jūsų asmens duomenys, Jums lankantis Elektroninių paslaugų centro sistemoje, tvarkomi šiais tikslais ir pagrindais:

 • Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bei kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo, šių sutarčių vykdymo pagrindu;
 • Prisijungimo prie centralizuotų šilumos tinklų, šilumos punktų įrengimo bei renovavimo sąlygų išdavimo ir derinimo tikslu, teisinės prievolės vykdymo pagrindu;
 • Asmenų įėjimo - išėjimo, transporto įvažiavimo - išvažiavimo į Duomenų valdytojo teritoriją kontrolės vykdymo, Duomenų valdytojo teisėtas interesas apsaugoti Duomenų valdytojo turtą.

Elektroninių paslaugų centro sistemoje tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • Autentifikavimo duomenis: prisijungimo kodas ir slaptažodis, elektroninio pašto adresas, naudotojo IP adresas.
 • Identifikavimo duomenis: vartotojo, projektuotojo, rangovo, statybos vadovo, techninės priežiūros vadovo, objekto savininko ir bendraturčių vardas, pavardė, asmens kodas, parašas.
 • Demografinius duomenis – gimimo data.
 • Kontaktinius duomenis: adresas, telefono numeris.
 • Duomenis apie turtą: žemės, pastatų, statinių nuosavybės dokumentai, NTR išrašas, registro numeriai, statinio unikalus numeris, statinio pavadinimas, statinių kadastrinių matavimų bylos, žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, NT unikalus numeris, žemės sklypo ribų planai (žemės sklypų schemos, koordinačių taškai), žemės sklypo bendraturčių sutikimai, į teritoriją įvažiuojančių ir iš jos išvažiuojančių transporto priemonių valstybinis numeris, tipas, markė, modelis.
 • Profesinius duomenis: darbdavys arba mokymosi įstaiga, darbdavio ar mokymosi įstaigos kodas, pareigos, kvalifikacinių pažymėjimų numeriai.
 • Vietos duomenis: įėjimo ir išėjimo data ir laikas, praėjimo kortelės Nr., PKS zonos, kuriose lankėsi asmuo, transporto priemonės įvažiavimo ir išvažiavimo data ir laikas.
 • Mūsų Elektroninio paslaugų centro sistemoje naudojamų slapukų ( cookies) surinkti duomenys:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis ir renkami duomenys

Galiojimo laikas

_ga

Slapukas naudojamas naudotojui atpažinti ir sistemos lankomumui sekti per „Google Analytics”. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

2 metai

_gat

Slapukas naudojamas sistemos lankomumui sekti per „Google Analytics”, taip pat naudojamas sistemos krovimo greičiui nustatyti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

_gid

Slapukas naudojamas sistemos lankomumui sekti per „Google Analytics” ir sistemos naudotojui atpažinti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

__antixsrftoken

Slapukas naudojamas užtikrinti lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią užklausų klastojimui keliose svetainėse. Šis slapukas yra būtinas svetainės ir lankytojo saugumui užtikrinti.

Iki sesijos pabaigos

ASP.Net_SessionId

Slapukas naudojamas sesijos būklei sekti. Leidžia interneto svetainei atsiminti vartotojo pasirinkimus ir pirmenybes.

Iki sesijos pabaigos

Jūs neprivalote pateikti mums aukščiau nurodytų savo asmens duomenų, tačiau jų nepateikus negalėsime suteikti Jums paslaugų, kurioms duomenų pateikimas yra būtinas.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai:

 • Šilumos pirkimo–pardavimo bei Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bei kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu Jūsų duomenis saugome 10 metų po sutarties pabaigos (nutraukimo).
 • Prisijungimo prie centralizuotų šilumos tinklų, šilumos punktų įrengimo bei renovavimo sąlygų išdavimo ir derinimo tikslu Jūsų duomenis nuo 5 metų (objektų šilumos punkto atitikimo prisijungimo sąlygoms akta) iki įrenginių eksploatavimo pabaigos.
 • Asmenų įėjimo - išėjimo, transporto įvažiavimo - išvažiavimo į Bendrovės teritoriją kontrolės vykdymo tikslu Jūsų duomenis saugome 6 mėnesius po darbo / paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos.

Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus:

 • Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinei sistemai „Infostatyba“ bei kitoms atsakingoms valstybės institucijoms vykdant teisės aktuose nustatytas teisines prievoles;
 • AB „Vilniaus šilumos tinklai“ rangovus, kurie esant poreikiui gali teikti su IT sistemų, programinės ir rodmenų nuskaitymo įrangos priežiūros ir įrengimo, klientų aptarnavimo, apsaugos, apskaitos ar su tuo susijusias paslaugas;
 • teisėsaugos įstaigas, jei asmens duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisėtus interesus.

Jūs kaip asmens duomenų subjektas turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą - įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str. 1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, išskyrus duomenis reikalingus Šilumos pirkimo–pardavimo bei Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui.

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu (L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Galite pateikti prašymą dėl Jūsų duomenų tvarkymo:  AB Vilniaus šilumos tinklai, juridinio asmens kodas 124135580, registracijos adresas Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius. Su bendrove galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą – https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129