en ru pl

(PL) MONITORING WIZYJNY I NAGRYWANIE OBRAZU ZA POMOCĄ BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH DLA ZAPEWNIENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NADZORU PREWENCYJNEGO I PLANOWEGO NAD INFRASTRUKTURĄ AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI

AB Vilniaus šilumos tinklai wraz z Administracją Samorządu Miasta Wilna, w ramach przydzielonych funkcji i zleconych zadań, prowadzi monitoring wizyjny za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (dronów).


Wykaz przetwarzanych danych:

Dane monitoringu wizyjnego (bez dźwięku).


Cele przetwarzania danych:

 • Identyfikowanie i sprawdzanie wadliwych miejsc sieci ciepłowniczych, gazociągów, linii energetycznych i ich elementów, kominów.
 • Identyfikowanie i sprawdzanie nielegalnych działań w strefach ochrony sieci ciepłowniczych i in. rurociągów technologicznych.
 • Identyfikowanie i sprawdzanie wadliwych miejsc w budynkach, stosujących scentralizowane ogrzewanie;
 • Identyfikowanie i sprawdzanie wadliwych miejsc w budowlach, należących do AB Vilniaus šilumos tinklai (np. w bojlerowniach, pompowniach), jak również w konstrukcjach zewnętrznych.

Podstawa przetwarzania danych:

Rozporządzenie (UE) 2016/679 art. 6 ust. 1 pkt. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Współadministratorzy danych:

Administracja Samorządu Miasta Wilna (kod w Rejestrze Osób Prawnych: 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, e-mail: savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000) i AB Vilniaus šilumos tinklai (kod w Rejestrze Osób Prawnych: 124135580, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, e-mail: info@chc.lt, tel. (8 5) 236 1030.


Odbiorcy danych:

W celach monitoringu wizyjnego i nagrywania obrazu za pomocą bezzałogowych statków powietrznych korzystamy z usług przetwarzającego dane – spółki samorządowej Plan Wilna („Vilniaus planas”), (kod w Rejestrze Osób Prawnych: 123615345, Lvovo g. 25-102, Vilnius, LT- 09320 Vilnius, e-mail: info@vplanas.lt, tel. +370 601 31184).

Dane mogą być przekazywane organom śledczym, prokuratorom, sądom lub innym instytucjom państwowym, o ile udostępnienie danych tym instytucjom obowiązkowe jest zgodnie z przepisami prawa, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami administracyjnymi, wykroczeń administracyjnych, cywilnymi lub karnymi, także innym instytucjom i urzędom państwowym lub samorządowym jako dowodów w związku z należącymi do ich kompetencji postępowaniami wykroczeń administracyjnych lub innych naruszeń prawa lub w innych celach prawnych związanych z celami pierwotnego przetwarzania danych oraz dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


Okres przechowywania danych:

Dane obrazowe będą przechowywane przez jak najkrótszy okres, jednak nieprzekraczający 72 godzin. W przypadku nagrań wideo zawierających wykroczenie administracyjne, przestępstwo lub inne naruszenie prawa, dyscypliny pracy i (lub) naruszenie etyki zawodowej dane obrazowe przechowywane są przez okres określony w przepisach prawnych.

Miejsca monitoringu:

Monitoring za pomocą dronów odbywa się w 2 (dwóch) miejscach w Wilnie, w odległości 2 km od lokalizacji bazy dronów, pod adresem: Elektrinės g. 2, Vilnius i Linkmenų g. 28, Vilnius (tereny te są dostępne na stronie internetowej:

https://vplanas.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=7f2b6a28c9da4cdc992da764a796cb78

Prawa podmiotu, którego dane dotyczą, związane z monitoringiem wizyjnym:

 • prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu danych osobowych podmiotu, którego dane dotyczą (Rozporządzenie (UE) 2016/679, art. 12–14);
 • prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych podmiotu, którego dane dotyczą (Rozporządzenie (UE) 2016/679, art. 15);
 • prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych podmiotu, którego dane dotyczą (Rozporządzenie (UE) 2016/679, art. 16);
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych podmiotu, którego dane dotyczą (prawo do „bycia zapomnianym”) (Rozporządzenie (UE) 2016/679, art. 17), o ile istnieje możliwość jego uzasadnienia jedną z następujących przyczyn:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679, art. 18);
 • prawo wniesienia sprzeciwu w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, e-mail: ada@ada.lt);
 • prawo do uzyskania konsultacji u inspektora ochrony danych, e-mail: dap@chc.lt lub duomenuapsauga@vilnius.lt