en ru pl

Paramos skyrimas

AB Vilniaus šilumos tinklai paramos politika yra parengta siekiant užtikrinti teikiamos paramos tikslingumą, viešumą ir skyrimo proceso skaidrumą. Bendrovės paramos skyrimo politika atnaujinta 2022 m. gegužės 31 d. Valdybos sprendimu (Protokolo Nr. VP-11).

Bendrovė vykdydama strategijoje numatytą veiklą ir plėtrą gali daryti poveikį bendruomenių gyvenimo kokybei ar jų aplinkai. Todėl Bendrovė turi teisę iš savo pelno skirti paramą. Tokia parama gali būti skiriama aplinkos apsaugos, švietimo, sveikatingumo, kultūros, mokslo ir profesini ugdymo, neprofesionalaus ir vaikų bei jaunimo sporto ar kitoms bendruomenės gerovės sritims.


Bendrovė taip pat gali skirti paramą studijuojantiems programas, susijusias su tiesiogine jos veikla.

 

Bendrovė teikdama paramą vadovaujasi šiais principais:Atitikties veiklos tikslams - vertinant paraiškas ir priimant sprendimus dėl paramos skyrimo turi būti siekiama, kad paramą gautų tie, kurių nurodyti ir tinkamai pagrįsti paramos panaudojimo tikslai labiausiai atitinka Bendrovės veiklos tikslus ir paramos skyrimo kriterijus;

 

 

Skaidrumo ir nešališkumo - visas paramos paraiškų vertinimo ir sprendimų skirti paramą procesas turi būti atliekamas laikantis aukščiausių skaidrumo ir nešališkumo standartų. Tais atvejais, kai paramos paraiškos vertinimas kelia arba gali sukelti interesų konfliktą, paramos paraiškos vertinimo procese dalyvaujantis asmuo (paramos paraiškos vertinimui paskirtas atsakingas Bendrovės darbuotojas ir (ar) Bendrovės kolegialaus organo narys, dalyvaujantis priimant sprendimą skirti paramą) privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir sprendimo priėmimo. Sprendimai nusišalinti pažymimi svarstymą fiksuojančiuose dokumentuose;

 


Lygiateisiškumo
- vertinant visas pateiktas paramos paraiškas privalo būti taikomi vienodi, aiškūs, suprantami vertinimo kriterijai, negalima jokia diskriminacija vertinant paraiškas. Sprendimai skirti paramą konkretiems projektams turi būti motyvuoti;

 

 

Konfidencialumo ir viešumo derinimo - iki paraiškos vertinimo ir vertinimo metu turi būti užtikrinamas pareiškėjo ir jo paraiškoje esančių duomenų neatskleidimas, būtinas objektyviam vertinimui, o tokių duomenų naudojimas galimas tik vertinimo tikslais. Priėmus sprendimą skirti paramą, informacija apie paramos paskyrimą turi būti visapusiškai atskleista ir viešinama Bendrovės interneto svetainėje, o pagal poreikį – ir kitais būdais. Draudžiami bet kokie konfidencialumo susitarimai, ribojantys informacijos pateikimą visuomenei apie Bendrovės suteiktą paramą;

 

 

Paramos skyrimo dokumentai

 

AB Vilniaus šilumos tinklai Paramos politika 

 

Suteikta parama

Metai Suteikta finansinė parama Suteikta parama turtu

2021**

36 000

22 754 *

2020  16 000* 23 157*
2019  16 000* 25 484*
2018  16 000* 27 532*
2017  16 000* 27 887*

*Nurodytais metais parama buvo suteikta tik VšĮ Lietuvos energetikos muziejui.

**Pirmą kartą įmonės istorijoje pagal naują paramos politiką kvietėme teikti paraiškas finansinei paramai gauti. 2021 m. 36 tūkst. eurų suma AB Vilniaus šilumos tinklų Valdybos sprendimu buvo paskirstyta VšĮ „Mo muziejui“, VšĮ „Lietuvos energetikos muziejus“, daugiabučio namo, esančio Konstitucijos pr. 13, Vilniuje, savininkų bendrijai ir VšĮ „Meno idėjos“.