en ru pl

Paramos skyrimas

AB Vilniaus šilumos tinklų (toliau - Bendrovė) Paramos skyrimo politika yra paremta Bendrovės veiklos strategijos tikslais ir vertybėmis, siekiant užtikrinti teikiamos paramos tikslingumą, viešumą, nešališkumą ir skaidrumą. Bendrovės Paramos skyrimo politika atnaujinta 2022 m. gegužės 31 d. Bendrovės valdybos sprendimu (posėdžio protokolo Nr. VP-11).

Bendrovė, vykdydama strategijoje numatytą veiklą ir plėtrą bei įgyvendinant visuomenei svarbius projektus, iniciatyvas, turi teisę skirti paramą šiems tikslams: vietos regionų ir (arba) bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje Bendrovė vykdo arba vysto veiklą, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms ir kitais Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodytais atvejais. Šie projektai ir (ar) veiklos turi kurti, skatinti Bendrovės ir bendruomenės ilgalaikį bendradarbiavimą, turi būti susiję su Bendrovės strateginiais tikslais, veikla bei vykdomais projektais ar programomis.

 

Bendrovė teikdama paramą vadovaujasi šiais principais:


atitikties Bendrovės veiklos tikslams - vertinant paraiškas ir priimant sprendimus dėl paramos skyrimo turi būti siekiama, kad paramą gautų tie pareiškėjai, kurių nurodyti ir tinkamai pagrįsti paramos panaudojimo tikslai labiausiai atitinka Bendrovės veiklos tikslus, socialinės atsakomybės politikos kryptis ir deklaruojamas Bendrovės vertybes;

 

 

 

tikslingumo - paramą gali gauti pareiškėjai, kurių vykdoma veikla, projektai, iniciatyvos sukuria vertę srityse, kuriose Bendrovė veikia regionų ar nacionaliniu mastu;

 

 


nešališkumo- tais atvejais, kai paraiškos vertinimas gali sukelti interesų konfliktą, vertinant paraišką ir priimant sprendimą, Vertinimo komiteto narys (paramos paraiškos vertinimui paskirtas atsakingas Bendrovės darbuotojas ir (ar) Bendrovės kolegialaus organo narys, dalyvaujantis priimant sprendimą skirti paramą) privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir sprendimo priėmimo;

 

 

skaidrumo - visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi, aiškūs ir suprantami paramos vertinimo ir skyrimo kriterijai.

 

 

Paramos skyrimo dokumentai

 

AB Vilniaus šilumos tinklai Paramos politika 

 

Suteikta parama

Metai Suteikta finansinė parama Suteikta parama turtu

2021**

36 000

22 754 *

2020  16 000* 23 157*
2019  16 000* 25 484*
2018  16 000* 27 532*
2017  16 000* 27 887*

*Nurodytais metais parama buvo suteikta tik VšĮ Lietuvos energetikos muziejui.

**Pirmą kartą įmonės istorijoje pagal naują paramos politiką kvietėme teikti paraiškas finansinei paramai gauti. 2021 m. 36 tūkst. eurų suma AB Vilniaus šilumos tinklų Valdybos sprendimu buvo paskirstyta VšĮ „Mo muziejui“, VšĮ „Lietuvos energetikos muziejus“, daugiabučio namo, esančio Konstitucijos pr. 13, Vilniuje, savininkų bendrijai ir VšĮ „Meno idėjos“.