Pradžia
lt
en

Informacija rangovams

Rangovams aktualūs AB Vilniaus šilumos tinklų dokumentai

Rangos būdu vykdomų darbų tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1 – Susitarimas
Priedas Nr. 2 – Pranešimas
Priedas Nr. 3 – Prašymas
Priedas Nr. 4 – Nurodymo forma

Priedas Nr. 5 - Nurodymas dėl darbų elektros įrenginiuose
Priedas Nr. 6 - Leidimas atlikti ugnies darbus
Priedas Nr. 7 - Aktas-leidimas
Priedas Nr. 8 – Darbų dujų aplinkoje vykdymo paskyra
Priedas Nr. 9 – Paskyrų, užduočių vykdant darbus dujų aplinkoje, registravimo žurnalas
Priedas Nr. 10 – Bendrovės lokalių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti rangovas, nebaigtinis sąrašas
Priedas Nr. 11 – Užsakovo lokalių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti rangovas, sąrašas

Priedas Nr. 12 – Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas

Priedas Nr. 13 - Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas
Priedas Nr. 14 – Įrangos perdavimo aktas
Priedas Nr. 15 – Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimo protokolas

Darbo tvarkos taisyklės

Asmenų įėjimo – išėjimo, transporto įvažiavimo – išvažiavimo į bendrovės teritoriją ir buvimo joje tvarkos aprašas

Darbo su asbestu tvarkos aprašas

Darbų elektros įrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Darbų, atliekamų aukštyje, tvarkos aprašas

Elektrinių E-2, E-3 ir rajoninės katilinės RK-8 kėlimo kranų naudojimo tvarkos aprašas

Elektrinių E-2, E-3 ir rajoninės katilinės RK-8 patalpose ir teritorijoje ugnies darbų atlikimo instrukcija

Žemės darbų elektrinėse E-2, E-3 ir rajoninės katilinės RK-8 teritorijoje organizavimo, vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas

Suvirinimo darbų vykdymo tvarkos aprašas

Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų veiksmai, kilus gaisrui E-2 administraciniame pastate, planas

Transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir stovėjimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ elektrinės E-2 teritorijoje taisyklės

Elektrinės E-2, elektrinės E-3 ir rajoninėse katilinės RK-8 bendroji gaisrinės saugos instrukcija

Elektros eksploatacijos skyriaus priešgaisrinės saugos ir gaisro gesinimo E-2 elektros įrenginiuose instrukcija

Darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir nušalinimo nuo darbo tvarkos aprašas