Pradžia
lt
en

Informacija rangovams

Rangovams aktualūs AB Vilniaus šilumos tinklų dokumentai

Rangos būdu vykdomų darbų tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1 – Susitarimas
Priedas Nr. 2 – Pranešimas
Priedas Nr. 3 – Prašymas
Priedas Nr. 4 – Nurodymo forma

Priedas Nr. 5 – Nurodymas dėl darbų elektros įrenginiuose
Priedas Nr. 6 – Leidimas atlikti ugnies darbus
Priedas Nr. 7 – Aktas-leidimas
Priedas Nr. 8 – Darbų dujų aplinkoje vykdymo paskyra
Priedas Nr. 9 – Paskyrų, užduočių vykdant darbus dujų aplinkoje, registravimo žurnalas
Priedas Nr. 10 – Bendrovės lokalių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti rangovas, nebaigtinis sąrašas
Priedas Nr. 11 – Užsakovo lokalių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti rangovas, sąrašas

Priedas Nr. 12 – Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas

Priedas Nr. 13 – Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas
Priedas Nr. 14 – Įrangos perdavimo aktas
Priedas Nr. 15 – Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimo protokolas

Darbo tvarkos taisyklės

Asmenų įėjimo – išėjimo, transporto įvažiavimo – išvažiavimo į bendrovės teritoriją ir buvimo joje tvarkos aprašas

Darbo su asbestu tvarkos aprašas

Darbų elektros įrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Darbų, atliekamų aukštyje, tvarkos aprašas

Elektrinių E-2, E-3 ir rajoninės katilinės RK-8 kėlimo kranų naudojimo tvarkos aprašas

Elektrinių E-2, E-3 ir rajoninės katilinės RK-8 patalpose ir teritorijoje ugnies darbų atlikimo instrukcija

Žemės darbų elektrinėse E-2, E-3 ir rajoninės katilinės RK-8 teritorijoje organizavimo, vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas

Suvirinimo darbų vykdymo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ objektuose aprašas

Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų veiksmai, kilus gaisrui E-2 administraciniame pastate, planas

Transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir stovėjimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ elektrinės E-2 teritorijoje taisyklės

Elektrinės E-2, elektrinės E-3 ir rajoninėse katilinės RK-8 bendroji gaisrinės saugos instrukcija

Gamybos departamento elektros eksploatacijos skyriaus priešgaisrinės saugos ir gaisro gesinimo E-2 elektros įrenginiuose instrukcija

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir nušalinimo nuo darbo tvarkos aprašas

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ „Gamybos departamento E-2, eksploatacijos tarnybos E-2 garo, vandens šildymo katilų, garo turbinų ir kuro ūkio įrenginių gaisrinės saugos instrukcija“

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-240 (Žin. 2012-08-17, Nr. 96-4944)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Automatizuotų vandens šildymo katilinių galimų avarijų dujų ūkyje lokalizavimo ir likvidavimo planas

Katilinių eksploatacijos skyriaus dujų sistemų eksploatavimo instrukcija

Katilinių eksploatacijos skyriaus avarijų likvidavimo dujų ūkyje instrukcija

Naujosios Vilnios katilinių eksploatacijos skyriaus RK-2 DRP eksploatacijos instrukcija

Gamybos departamento E-2 Eksploatacijos grupės dujų ūkio eksploatacijos instrukcija

Įsakymas dėl darbų sąrašų, dirbant pagal nurodymus ir pavedimus