Pradžia
lt
en

Pranešimai žiniasklaidai

Rezultatai rodo įmonės veiklos pažangą

Vilniaus miesto savivaldybės valdoma akcinė bendrovė Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) paskelbė 2018 m. finansines ataskaitas, kurios rodo įmonės veiklos pažangą.

Per pirmuosius dvejus metus po šilumos ūkio susigrąžinimo iš buvusio nuomininko VŠT pasiekė reikšmingų veiklos valdymo ir paslaugų kokybės rezultatų, kas lėmė ir teigiamus finansinius rodiklius. Per 2018 m. bendrovė uždirbo 5,9 mln. eurų grynojo pelno, o EBITDA sudarė 15,1 mln. eurų.

„Praėjusius metus užbaigėme teigiamu finansiniu rezultatu, kuriuo išties džiaugiamės, nes matome, kad įvykdyti pokyčiai įmonės veiklos valdyme pasiteisino. Stipriai sumažintos veiklos sąnaudos ir gerokai padidintas veiklos efektyvumas, optimizuota organizacijos struktūra ir turtas mums leido ne tik pasiekti bendrovei iškeltus tikslus, bet ir juos viršyti“, – sako VŠT l. e. p. gen. direktorė Ramutė Ribinskienė.

Jos manymu, gerinant finansinę įmonės būklę ir didinant veiklos efektyvumą, kuriamos prielaidos sumažinti kuro kainų didėjimo įtaką šilumos ir karšto vandens kainoms. Nepaisant pernai augusių gamtinių dujų ir biokuro kainų šalyje, šilumos kainos vilniečiams buvo vienos mažiausių, lyginant didžiuosius Lietuvos miestus. Pernai Vilniaus miesto savivaldybės ir VŠT sprendimu, karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mėnesinis mokestis buvo sumažintas 0,01 Eur (iki 0,77 Eur /vnt. be PVM). Be to, VŠT kartu su savivaldybe, atstovaudama šilumos vartotojų interesams, pernai tęsė aktyvų dalyvavimą Stokholmo arbitraže, kuriame siekiama atgauti vilniečių permokas už paslaugas buvusiam šilumos ūkio nuomininkui.

Gamyba ir tiekimas

Per 2018 metus VŠT patiekė 2 916 tūkst. MWh šilumos, apie 72 proc. buvo pagaminta nuosavais gamybos šaltiniais, likusi dalis – įsigyta iš Vilniuje veikiančių nepriklausomų šilumos gamintojų. Šilumos realizacija sudarė 2 521 tūkst. MWh, o karšto vandens – 5 257 tūkst. m3.

Per 2018 metus VŠT elektros gamyba siekė 158,8 tūkst. MWh, iš kurių 115,0 tūkst. MWh buvo pagaminta iš biokuro. Biržoje buvo įsigyta 11,2 tūkst. MWh elektros. Elektra, sunaudota savoms reikmėms, sudarė 65,7 tūkst. MWh, o likusi dalis buvo parduota už fiksuotą tarifą.

Investicijos ir ES parama

Pernai VŠT faktinės investicijos sudarė 15 185 tūkst. eurų. Didžiausia investicijų dalis buvo skirta šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijoms, kondensacinio dūmų ekonomaizerio įrengimui bei katilų rekonstrukcijoms, kurios leis sumažinti azoto oksidų išmetimus.

2018 metais bendrovė įgyvendino tris iš dalies Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojamus projektus – rekonstravo šilumos tiekimo tinklus Savanorių pr., Elektrinės ir Geležinio Vilko, Didlaukio, Vandentiekio ir Eglių gatvėse. Iš viso pernai buvo rekonstruota apie 3,4 km šilumos trasų (arba 22,94 km perskaičiavus sutartiniais 100 mm skersmens vamzdžiais). Bendrovės skaičiavimais, šios rekonstrukcijos padės sumažinti šilumos nuostolius tinkle apie 1 450,12 MWh per metus. Įgyvendinus šiuos projektus, daugiau nei 60 tūkst. vartotojų pagerėjo šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė. Bendra minėtų projektų vertė siekia 4 316 tūkst. eurų, iš jų ES paramos dalis – 2 160 tūkst. eurų.

Tinklo vystymas ir plėtra

Kita svarbi VŠT investicijų kryptis – šilumos tiekimo sistemos plėtra, naujų šilumos vartotojų prijungimas. Pernai bendrovė investavo į naujų objektų prijungimo tinklų tiesimą, šilumos apskaitos sistemų naujiems vartotojams įrengimą. Buvo investuojama į susidėvėjusių apskaitos sistemų šilumos vartotojų šilumos punktuose atnaujinimą ir modernizavimą. 2018 metais VŠT pasirašė investicines sutartis dėl 40 objektų prijungimo ir prijungė 21 naują vartotoją, kas padidino bendrą šilumos gamybos poreikį 32,2 MW. Prie  VŠT  centralizuoto  šilumos  tiekimo  sistemos buvo prijungtas ir naujas nepriklausomos šilumos gamintojas – AB „Vilniaus baldai“.

Klientų aptarnavimo kokybė

Siekdama garantuoti kokybišką klientų aptarnavimą, 2018 metais VŠT patvirtino naują klientų aptarnavimo standartą. Klientų aptarnavimo kokybei bei tobulintinoms sritims identifikuoti buvo vykdomos klientų apklausos, vystomi nuotoliniai klientų aptarnavimo kanalai. VŠT savitarnos svetainėje buvo įdiegtos apskaitos prietaisų deklaravimo, atsiskaitymo už paslaugas funkcijos, siunčiami pranešimai apie sąskaitas, laikiną karšto vandens arba šildymo išjungimą ir kita aktuali informacija.

Didelis dėmesys buvo skirtas VŠT informacijos sklaidai įmonės tinklalapyje ir savitarnos svetainėje. Bendrovės klientų aptarnavimo centro darbuotojai vedė kompiuterinio raštingumo mokymus senjorams,  norintiems  naudotis  bendrovės savitarnos  svetaine, konsultavo daugiabučių namų savininkų bendrijos asociacijos narius efektyvaus šilumos vartojimo klausimais. Bendrovės savo tinklapyje įdiegė funkciją, kurios pagalba gyventojams teikiami daugiabučių namų šilumos energijos suvartojimo duomenys.

Pernai VŠT savo tinklapyje klientams įdiegė karšto vandens išjungimų grafiko paieškos formą, kurioje įrašius pastato adresą ar jo fragmentą, sistema pateikia datas ir konkretų pastato adresą arba visus toje gatvėje esančius pastatus, kuriems planuojama laikinai nutraukti karšto vandens tiekimą dėl vykdomų hidraulinių bandymų trasose ir jų defektų šalinimo.

Bendrovė nuolat vysto nuotolinio aptarnavimo kanalus. 2018 m. vykdė aktyvią klientų edukaciją, skatindama atsisakyti  paštu siunčiamų popierinių sąskaitų. Metų pabaigoje namų ūkių, atsisakiusių popierinių sąskaitų, skaičius pasiekė beveik 43 proc. o įmonių apie 55 proc. nuo bendro skaičiaus.

Turto ir įmonės struktūros optimizavimas

Vykdydama veiklos procesų optimizavimą pernai VŠT įgyvendino įmonės struktūros pokyčius, kurie lėmė bendrą etatų skaičiaus sumažinimą apie 15 proc. Didžiausią įtaką tam turėjo klientų aptarnavimo padalinių optimizavimas – trys skirtingose sostinės vietose veikę klientų aptarnavimo centrai buvo sujungti į vieną.

Siekdama optimizuoti turtą pernai VŠT pardavė vieną iš nuosavybės teise valdomų, tačiau nebenaudojamų objektų – su UAB „Panevėžio statybos trestas“ buvo pasirašyta pardavimo sutartis už 2,178 mln. eurų dėl buvusio bendrovės administracinio pastato ir kitų statinių Vinco Kudirkos gatvėje.  

VŠT 2018 m. finansinės ataskaitos