Pradžia
lt
en

Pranešimai žiniasklaidai

Neįpareigojantis kreipimasis į Vilniuje veikiančius šilumos gamybos rinkos dalyvius (nepriklausomus šilumos gamintojus) išreikšti susidomėjimą ir ketinimus parduoti valdomus šilumos gamybos šaltinius, naudojančius biokurą

AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) – didžiausia savivaldybės kontroliuojama šilumos energijos gamybos ir tiekimo įmonė Lietuvoje. Pagrindinė Bendrovės veikla apima šilumos ir elektros gamybą, šilumos tiekimą, šilumos tinklų plėtrą.

Siekdami įgyvendinti projektus, kurie padėtų užtikrinti nepertraukiamą ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams kuo mažesne kaina, prisidėti prie Nacionalinių šilumos energetikos tikslų siekimo, ne tik investuojame į esamų šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją, atnaujinimą, plėtrą, bet ir į šilumos gamybos efektyvumo didinimą, kuro rūšių diversifikavimą ir aplinkos apsaugos priemones.

Bendrovė planuoja statyti arba pirkti šilumos gamybos šaltinius iki 100 MW, kurie naudoja biokurą, todėl skelbia neįpareigojantį kreipimąsi į Vilniaus šilumos gamybos sektoriuje veikiančius rinkos dalyvius (toliau – Dalyviai), kviesdama juos išreikšti susidomėjimą ir ketinimus parduoti jų valdomus veikiančius ar vystomus (toliau – valdomus) biokurą deginančius šilumos gamybos šaltinius (toliau – Kvietimas).

Pagrindiniai Bendrovės reikalavimai siekiant įsigyti veikiančius ar vystomus šilumos gamybos šaltinius, naudojančius biokurą

 1. Valdymas – siekiama įsigyti 100 procentų šilumos šaltinius valdančių asmenų akcijų arba daiktines teises į veikiančius ir vystomus šilumos gamybos šaltinius.
 2. Vieta – Vilniaus miestas, integruoto šilumos tiekimo tinklo teritorija.
 3. Techninė priežiūra – vykdoma sklandi veikiančių šilumos gamybos šaltinių priežiūra, pagal įrengimų gamintojų instrukcijas.
 4. Teisėtumas – veikiantys ar vystomi šilumos šaltiniai, išvystyti arba vystomi tik turint visus reikalingus trečiųjų asmenų bei valdžios institucijų sutikimus ir leidimus šiose srityse:
  • gamybos įrenginių plėtra,
  • statyba,
  • aplinkos apsauga,
  • visuomenės sveikatos apsauga.

Šilumos gamybos sektoriuje veikiantys rinkos dalyviai, atsiliepdami į Kvietimą, laisva forma prašomi pateikti šią informaciją (žemiau nustatytos apimties informacijos poreikis yra laikomas minimaliu):

 1. Veikiančio ir (arba) vystomo šilumos gamybos šaltinio, dėl kurio Dalyvis teikia atsiliepimą į Kvietimą, įrengtoji galia (MW), statybos metai, išdirbtas valandų skaičius;
 2. Pageidaujamas parduoti valdomų šilumos šaltinių skaičius, jei atsiliepiant į Kvietimą išreiškiamas susidomėjimas parduoti akcijas;
 3. Pageidaujamų parduoti akcijų arba įrenginio (-ių) kainos lūkestis ir jos pagrindimas;
 4. Valdomo (-ų) šilumos gamybos šaltinio (-ių) technines charakteristikas identifikuojanti informacija (šilumos šaltinio adresas, katilų skaičius šilumos šaltinyje, katilų gamintojas, pakuros tipas, pakuros gamintojas, katilo įrengtoji galia, projektinis katilo efektyvumas, kondensacinio dūmų ekonomaizerio (KDE) įrengtoji galia, KDE gamintojas; kuro mišinio, kuriam projektuotas (-mas) katilas, charakteristikos, kuro ūkio charakteristika, šilumos šaltinio projektinė ir faktinė aplinkosauginė informacija (išmetamų kenksmingų medžiagų koncentracijos), šilumos šaltinio keliamo triukšmo lygis (dB);
 5. Kita, Dalyvio nuomone, svarbi informacija.

Dalyviai, susidomėję Kvietimu, kviečiami iki 2018 m. kovo 9 d. el. p. laura.kovarskyte@chc.lt ir (arba) adresu Jočionių g. 13, LT-02300, Vilnius, Lietuva išreikšti susidomėjimą ir ketinimus parduoti valdomus biokurą naudojančius šilumos gamybos šaltinius.

Bendrovė įsipareigoja užtikrinti Dalyvių pateiktos informacijos (įskaitant ketinimo pareiškimo faktą) konfidencialumą ir neatskleidimą kitiems rinkoje veikiantiems asmenims.

Dėmesio!

Tai neįpareigojantis kreipimasis į visus asmenis (nepriklausomai nuo jų formos) išreikšti susidomėjimą parduoti valdomus šilumos gamybos šaltinius. Šis kreipimasis nėra viešoji oferta ir nei viena Kvietimo nuostata neturi būti aiškinama kaip sukurianti įpareigojančius santykius dėl įsigijimų Bendrovei ir bet kuriam dalyviui, kuris, atsiliepdamas į Kvietimą, išreiškė susidomėjimą parduoti valdomą (-us) šilumos gamybos šaltinį (-ius), arba sukurianti pareigą sudaryti bet kokį sandorį ateityje.