Korupcijos prevencija

 

 

Siekdama būti skaidria, vakarietiškus standartus atitinkančia įmone, AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) vadovaujasi galiojančia Kovos su korupcija politika (toliau – Politika).

Politika aiškiai apibrėžia, kad Bendrovė netoleruoja korupcijos ir bet kokios jos formos ir tuo tikslu imasi visų prevencinių priemonių pašalinti korupcijos prielaidas. Šiame pamatiniame dokumente įtvirtinti esminiai kovos su korupcija struktūros elementai (sritys): elgesio principai, interesų konfliktų valdymas, pranešimų kanalas, paramos ir dovanų teikimo klausimai, santykis su nacionaliniais ir užsienio politikais bei politinėmis partijomis, antikorupciniai mokymai ir seminarai, atsakomybės principai. Šių sričių skaidrumui skiriama daugiausiai dėmesio.

Bendrovės akcininkai ir vadovybė maksimaliai palaiko skaidrumo ir atitikties standartus, todėl Bendrovės veikloje skiriama pakankamai dėmesio jų kūrimui, taikymui bei laikymosi kontrolei.

Politikos tikslas – pašalinti korupcijos prielaidas bendrovėje, sukurti veiksmingą kovos su korupcija sistemą, ugdyti nepakantumo korupcijai nuostatas, užtikrinti stabiliai veikiantį miesto šilumos ūkį ir kurti skaidrią bei efektyvią bendrovę.

Pažymėtina, jog Politika atitinka nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų standartus. Jos nuostatos suderintos su 2003 m. Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, kuri skatina visuomenės dalyvavimą ir atspindi teisinės valstybės, žmogaus teisių bei laisvių pagarbos, tinkamo viešųjų reikalų tvarkymo ir turto valdymo, sąžiningumo, skaidrumo ir atskaitingumo principus, 1997 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Kovos su papirkinėjimu konvencija ir ją įgyvendinančiomis rekomendacijomis, taip pat 2009 m. Gerosios patirties vadovu dėl vidaus kontrolės, etikos ir atitikties, kuris skatina rizikų vertinimą, renkantis ir išlaikant verslo partnerius, skaidrią finansinę atskaitomybę, periodinį antikorupcinį švietimą ir komunikavimą įmonės darbuotojams, paskatinimo ir drausminimo priemones už etikos ir atitikties reikalavimų vykdymą, pranešimų kanalą ir pranešėjų apsaugą bei periodišką etikos ir atitikties priemonių peržiūrą.

Politika taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams.

Vilniaus šilumos tinklai ne tik diegia ir taiko rizikos valdymo priemones įmonėje, bet įsipareigoja viešinti nustatytus korupcijos ar sukčiavimo atvejus. Turint informacijos apie rangovų ar trečiųjų asmenų daromą spaudimą bendrovės darbuotojams, skatinant juos nusižengti teisės aktams ir vidinėms bendrovėms instrukcijoms, bus informuotos kompetetingos teisėsaugos ir kontrolės bei priežiūros institucijos.

 


 

Jei turite duomenų ar informacijos apie:

sukčiavimą, korupciją, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi  AB Vilniaus šilumos tinkluose

ir norite pranešti apie:

pavojų visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, apie neteisėtai ir neskaidriai Bendrovėje vykdomus viešuosius pirkimus, neteisėtą Bendrovei priklausančio turto panaudojimą ar padaryto pažeidimo padarinių slėpimą, trukdymą nustatyti padarinių mastą,

Jūs galite:

      • užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą  ir atsiųsti ją el. paštu pranesk@chc.lt
      • pašto adresu pranesk@chc.lt atsiusti surašytą laisvos formos pranešimą, nurodant kuo tiksliau Jums žinomas faktines aplinkybes, tokias kaip:                                                                                                            - kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;                                            - sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;                                                                                                  - savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;                                                  -  pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius (jei įmanoma).
      • palikti pranešimą užpildžius formą Praneškite apie korupciją!. Pildydami formą, prašytume nurodykite visas aukščiau aprašytas aplinkybes.

Bendrovė garantuoja pranešėjų konfidencialumą.  


Korupcijos prevencijos dokumentai:

AB Vilniaus silumos tinklų  Darbuotojų etikos kodeksas

Neigiamos informacijos apie AB Vilniaus šilumos tinklų darbuotojus patikrinimo tvarkos aprašas

Sąrašas pareigybių, į kurias pretenduojančių asmenų atžvilgiu yra kreipiamasi dėl informacijos gavimo pagal korupcijos prevencijos įstatymą

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2017 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2018 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2019 m.

Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarka

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos aprašas

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo šilumos tiekimo tinklų statybos darbų techninės priežiūros srityje


Pranešimai žiniasklaidai:

Nuo bebrų medžioklės iki pelių prisijaukinimo: lietuviškos prevencijos evoliucija

Vilniaus šilumos tinklai viešuosius pirkimus vykdys naudodami STT rekomendacijas

Vilniaus šilumos tinklų skyrių ir projektų vadovai dalyvavo viešųjų pirkimų situacijų seminare

Apie Kovos su korupcija politikos reikšmę bendrovei ir aplinkai

Kuriame naują organizacijos valdymo kultūrą

VŠT vykdo antikorupcijos mokymus


Įmonėje už korupcijos prevenciją atsakingas Aurimas Kudūkis, Rizikų valdymo skyriaus vadovas (tel. 8-688 36317, el. p. aurimas.kudukis@chc.lt)