en ru pl

Aplinkosauga

AB Vilniaus šilumos tinklai vykdydama veiklą bei vadovaudamasi aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, siekia didinti energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, taikyti  taršos prevenciją, mažinti iškastinio kuro naudojimą, aplinkos taršą bei poveikį klimato kaitai. Taikydama prevencines priemones, Bendrovė stengiasi mažinti vykdomos veiklos ir naujos verslo plėtros sukeliamą bet kokį reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, taip pat nuolat gerina aplinkos apsaugos valdymą ir aplinkos apsaugos rodiklius.

 

  

 

 

Oro būklės monitoringas

Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2)  bei rajoninėje katilinėje Nr. 8 (RK-8) stacionariuose taršos šaltiniuose (kaminuose) sumontuotos „SICK/MAIHAK“ vokiečių gamybos emisijų monitoringo sistemos (toliau - AMS). E-2 AMS nuolatos matuoja CO, NOx, SO2 ir kietąsias daleles, taip pat deguonies kiekį, temperatūrą bei slėgį, o RK-8 - CO, NOx deguonies kiekį, temperatūrą bei slėgį. AMS suteikia galimybę palaikyti optimalų ekologinį režimą. Automatinio oro taršos monitoringo rezultatų duomenys yra viešai prieinami čia.

Kituose eksploatuojamuose objektuose, aplinkos monitoringo programose nustatytu periodiškumu, matuoja Bendrovės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija, turinti aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą arba įmonė, su kuria sudaryta sutartis dėl teršalų matavimo. Nuolatos stebima, kad iš stacionarių taršos šaltinių į atmosferą išmetami teršalai neviršytų leistinų normų, nustatytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime bei taršos leidimuose.

Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 ir rajoninėje katilinėje Nr. 8 pagal Aplinkosaugos veiksmų planą diegiamos azoto oksidų mažinimo priemonės. 2017 m. E-2 vandens šildymo katilui PTVM-100 Nr.1 buvo suprojektuotos ir įdiegtos NOx (azoto oksidų) mažinimo priemonės: esamiems degikliams sumontuota dūmų recirkuliacijos sistema, atnaujinta katilo valdymo ir automatikos sistema ir įranga bei atlikti katilo paleidimo derinimo darbai gamtinėmis dujomis ir mazutu. Įdiegus NOx mažinimo priemones, automatinio valdymo sistemą bei optimizavus katilo darbo režimą,  garantinių bandymų metu nustatyta, kad katilui dirbant visu galios diapazonu gamtinėmis dujomis, azoto oksidų (NOx) ir anglies monoksido (CO) išmetimai išeinančiuose dūmuose į aplinkos orą atitinka aplinkosauginių normatyvų bei Geriausių prieinamų gamybos būdų reikalavimus, t.y. NOx ir CO koncentracijos yra mažesnės nei 100 mg/Nm3. Prieš rekonstrukciją NOx koncentracija išeinančiuose dūmuose siekė net 160 mg/Nm³. Šiuo metu iš E-2 sumontuotų 7 vandens šildymo katilų, penkiems - jau įdiegtos NOx mažinimo priemonės. 2018-2020 metais E-2 numatyta įdiegti NOx mažinimo priemones likusiems dviem vandens šildymo katilams bei dviem garo katilams. RK-8, pagal suderintą katilų rekonstrukcijos planą, 2018 m. numatoma rekonstruoti vieną katilą, likusius – iki 2020 m.

 

Atliekų tvarkymas

Bendrovėje organizuotas veikloje susidarančių atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdavimas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas. Bendrovėje, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, vykdoma susidariusių atliekų apskaita ir rengiamos reikiamos ataskaitos.

 

Nuotekų tvarkymas

Bendrovė pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą grafiką nuolat stebi, kad iš stacionarių taršos šaltinių išleidžiamos nuotekos neviršytų leistinų normų, nustatytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose bei taršos leidimuose.

 

Elektrinės Nr. 2 aplinkosaugos dokumentai

 


Aplinkosaugos departamento patikrinimo aktai

 

2020-09-04 Elektrinė Nr. 2 

 



Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

 

 

Elektrinės Nr. 2 TIPK leidimas

 

 

 

Kvapų modeliavimo ataskaitos

 

Elektrinės Nr. 2 kvapų modeliavimo ataskaita

 


Triukšmo vertinimo ataskaitos

 

Elektrinės Nr. 2 triukšmo vertinimo ataskaita

 


Monitoringo sistemos programa, sertifikatai ir ataskaitos

 

aplinkos monitoringo programa

automatinio monitoringo sistemos QAL2 sertifikatai

Taršos šaltinio Nr. 1 (H-100) AST ataskaita

Taršos šaltinio Nr. 2 (H-150) QAL2 ir AST ataskaitos

Taršos šaltinio Nr. 2 QAL2 Kietųjų dalelių sertifikatas

Taršos šaltinio Nr. 5 (Garo katilo Nr. 4) AST ataskaita

 

 


Katilinių patikros aktai

 

 

KK-02, Gamyklos g. 10

KK-03, E. Andre g. 27

KK-06, Popieriaus g. 44

KNK-03, Keramikų g. 4A

RK-8, Ateities g. 12