en ru pl

Aplinkosauga

AB Vilniaus šilumos tinklai vykdydama veiklą bei vadovaudamasi aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, siekia didinti energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, taikyti  taršos prevenciją, mažinti iškastinio kuro naudojimą, aplinkos taršą bei poveikį klimato kaitai. Taikydama prevencines priemones, Bendrovė stengiasi mažinti vykdomos veiklos ir naujos verslo plėtros sukeliamą bet kokį reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, taip pat nuolat gerina aplinkos apsaugos valdymą ir aplinkos apsaugos rodiklius.

Tvarumo ataskaita už 2021 m. 

 

  

 

Garo katilo rekonstrukcija į aplinką išmetamų azoto oksidų kiekį sumažino daugiau nei tris kartus

AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) ir toliau siekia aukščiausių aplinkosaugos standartų, kad užtikrintų švarų energijos gamybos kelią. Šių metų kovą sėkmingai užbaigta dar vieno garo katilo rekonstrukcija.

Toks katilo atnaujinimas leido sumažinti į aplinką išmetamų azoto oksidų (NOx) kiekį daugiau nei tris kartus. Šie darbai atlikti siekiant prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, klimato kaitos problemos sprendimo.

Siekiant mažesnės taršos pasirinkti naujausios kartos ir ypatingai mažai azoto oksidų generuojantys kombinuoti dujų mazuto degikliai iš Prancūzijos gamintojo. Tokio tipo modernūs degikliai katile sumontuoti keturi. VŠT darbo grupei ir rangovams pavyko užtikrinti, kad anglies monoksido (CO) ir azoto oksidų (NOx) emisija į orą neviršytų leistinos 100 mg/Nm3 koncentracijos.

Nepriklausomai laboratorijai atlikus garantinius matavimus patvirtinta, kad po katilo rekonstrukcijos azoto oksidų (NOx) koncentracija sumažėjo apie 2–3 kartus.

Po katilo rekonstrukcijos VŠT atitinka pernai įsigaliojusią Europos Sąjungos direktyvą „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų“ (2010/75/ES), nustačiusią labai griežtus aplinkos apsaugos ir taršos reikalavimus.

Pagal šią direktyvą dideliems kurą deginantiems įrenginiams, kurių galia daugiau kaip 200 MW, veikiantiems gamtinėmis dujomis, normos azoto oksidams (NOx) ir anglies monoksidui (CO) griežtėja tris kartus.

Džiaugiamės, kad jau net septyni elektrinės Nr. 2 katilai atitinka visus Europos Sąjungos standartus ir prisideda prie taršos mažinimo.

 

Oro būklės monitoringas

Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2)  bei rajoninėje katilinėje Nr. 8 (RK-8) stacionariuose taršos šaltiniuose (kaminuose) sumontuotos „SICK/MAIHAK“ vokiečių gamybos emisijų monitoringo sistemos (toliau - AMS). E-2 AMS nuolatos matuoja CO, NOx, SO2 ir kietąsias daleles, taip pat deguonies kiekį, temperatūrą bei slėgį, o RK-8 - CO, NOx deguonies kiekį, temperatūrą bei slėgį. AMS suteikia galimybę palaikyti optimalų ekologinį režimą. Automatinio oro taršos monitoringo rezultatų duomenys yra viešai prieinami čia.

Kituose eksploatuojamuose objektuose, aplinkos monitoringo programose nustatytu periodiškumu, matuoja Bendrovės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija, turinti aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą arba įmonė, su kuria sudaryta sutartis dėl teršalų matavimo. Nuolatos stebima, kad iš stacionarių taršos šaltinių į atmosferą išmetami teršalai neviršytų leistinų normų, nustatytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime bei taršos leidimuose.

Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 ir rajoninėje katilinėje Nr. 8 pagal Aplinkosaugos veiksmų planą diegiamos azoto oksidų mažinimo priemonės. 2017 m. E-2 vandens šildymo katilui PTVM-100 Nr.1 buvo suprojektuotos ir įdiegtos NOx (azoto oksidų) mažinimo priemonės: esamiems degikliams sumontuota dūmų recirkuliacijos sistema, atnaujinta katilo valdymo ir automatikos sistema ir įranga bei atlikti katilo paleidimo derinimo darbai gamtinėmis dujomis ir mazutu. Įdiegus NOx mažinimo priemones, automatinio valdymo sistemą bei optimizavus katilo darbo režimą,  garantinių bandymų metu nustatyta, kad katilui dirbant visu galios diapazonu gamtinėmis dujomis, azoto oksidų (NOx) ir anglies monoksido (CO) išmetimai išeinančiuose dūmuose į aplinkos orą atitinka aplinkosauginių normatyvų bei Geriausių prieinamų gamybos būdų reikalavimus, t.y. NOx ir CO koncentracijos yra mažesnės nei 100 mg/Nm3. Prieš rekonstrukciją NOx koncentracija išeinančiuose dūmuose siekė net 160 mg/Nm³. Šiuo metu iš E-2 sumontuotų 7 vandens šildymo katilų, penkiems - jau įdiegtos NOx mažinimo priemonės. 2018-2020 metais E-2 numatyta įdiegti NOx mažinimo priemones likusiems dviem vandens šildymo katilams bei dviem garo katilams. RK-8, pagal suderintą katilų rekonstrukcijos planą, 2018 m. numatoma rekonstruoti vieną katilą, likusius – iki 2020 m.

 

Atliekų tvarkymas

Bendrovėje organizuotas veikloje susidarančių atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdavimas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas. Bendrovėje, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, vykdoma susidariusių atliekų apskaita ir rengiamos reikiamos ataskaitos.

 

Nuotekų tvarkymas

Bendrovė pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą grafiką nuolat stebi, kad iš stacionarių taršos šaltinių išleidžiamos nuotekos neviršytų leistinų normų, nustatytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose bei taršos leidimuose.

 

Paviršinio vandens naudojimas ir nuotekų išleidimas į gamtinę aplinką

Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) gamybos poreikiams reikalingas vanduo yra imamas iš Neries upės. Turbinų salėje esančioms garo turbinoms ir/ar jų įrenginiams aušinti yra naudojamas chemiškai neparuoštas upės vanduo, o gamybai, t. y. garo katilų ir tinklų pamaitinimui – chemijos ūkyje paruošas vanduo. Po aušinimo vanduo be valymo yra nukreipiamas į technologinį įrenginį – aušinimo kanalą, iš kurio nuotekos per išleistuvą Nr. 3 išleidžiamos į Neries upę. Duomenys apie termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) iš upės paimamą vandens kiekį bei atgal į upę išleidžiamą nuotekų kiekį pateikti čia.

 

Elektrinės Nr. 2 aplinkosaugos dokumentai

 


Aplinkosaugos departamento patikrinimo aktai

 

2020-09-04 Elektrinė Nr. 2 

 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

 

 

Elektrinės Nr. 2 TIPK leidimas

Patikslintos sąlygos TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-01-38/T-V.7-1/2014, 2022-01-10

Patikslintos teršalų išmetimo į orą sąlygos

E2 monitoringo programa

Patvirtintas ŠESD planas

 

 

Kvapų modeliavimo ataskaitos

 

Elektrinės Nr. 2 kvapų modeliavimo ataskaita

 


Triukšmo vertinimo ataskaitos

 

Elektrinės Nr. 2 triukšmo vertinimo ataskaita

 


Monitoringo sistemos programa, sertifikatai ir ataskaitos

 

aplinkos monitoringo programa

automatinio monitoringo sistemos QAL2 sertifikatai

Taršos šaltinio Nr. 1 (H-100) AST ataskaita

Taršos šaltinio Nr. 2 (H-150) QAL2 ir AST ataskaitos

Taršos šaltinio Nr. 2 QAL2 Kietųjų dalelių sertifikatas

Taršos šaltinio Nr. 5 (Garo katilo Nr. 4) AST ataskaita

 

Aplinkos monitoringo ataskaitos 

 

E-2 Monitoringo duomenys už 2022 III ketv.

RK-2 Monitoringo duomenys už 2022 III ketv.

RK-7 Monitoringo duomenys už 2022 III ketv.

RK-8 Monitoringo duomenys už 2022 III ketv.

 

E-2 Monitoringo duomenys už 2022 II ketv.

RK-2 Monitoringo duomenys už 2022 II ketv.

RK-7 Monitoringo duomenys už 2022 II ketv.

RK-8 Monitoringo duomenys už 2022 II ketv.

 

E-2 Monitoringo duomenys už 2022 I ketv.

RK-2 Monitoringo duomenys už 2022 I ketv.

RK-7 Monitoringo duomenys už 2022 I ketv.

RK-8 Monitoringo duomenys už 2022 I ketv.

 

E-2 metinė aplinkos monitoringo ataskaita už 2021 m.

RK-2 metinė aplinkos monitoringo ataskaita už 2021 m.

RK-7 metinė aplinkos monitoringo ataskaita už 2021 m.

RK-8 metinė aplinkos monitoringo ataskaita už 2021 m.

E-2 Monitoringo duomenys už 2021 IV ketv.

RK-2 Monitoringo duomenys už 2021 IV ketv.

RK-7 Monitoringo duomenys už 2021 IV ketv.

RK-8 Monitoringo duomenys už 2021 IV ketv.

E-2 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 III KETV.

RK-2 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 III KETV.

RK-7 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 III KETV.

RK-8 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 III KETV.

E-2 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 II KETV.

RK-2 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 II KETV.

RK-7 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 II KETV.

RK-8 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 II KETV.

E-2 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 I KETV.

RK-2 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 I KETV.

RK-7 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 I KETV.

RK-8 MONITORINGO DUOMENYS UŽ 2021 I KETV.

E-2 METINĖ MONITORINGO ATASKAITA UŽ 2020 M.

RK-2 METINĖ MONITORINGO ATASKAITA UŽ 2020 M.

RK-7 METINĖ MONITORINGO ATASKAITA UŽ 2020 M.

RK-8 METINĖ MONITORINGO ATASKAITA UŽ 2020 M.

 


Katilinių patikros aktai

 

 

KK-02, Gamyklos g. 10

KK-03, E. Andre g. 27

KK-06, Popieriaus g. 44

KNK-03, Keramikų g. 4A

RK-8, Ateities g. 12