en ru pl

Informacinis pranešimas dėl Integrity Hackathon Innovation For Transparency renginio dalyvių asmens duomenų tvarkymo

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. rugpjūčio 9 d.

Užpildydami Hakatono renginiui skirtos registracijos duomenis, Jūs suteikiate teisę, kad  AB Vilniaus šilumos tinklai, įmonės kodas: 124135580, buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius, tel.: 19118, el. paštas: info@chc.lt, (toliau – Bendrovė) būtų Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytų Jūsų asmens duomenis 2022 m. rugsėjo 29 - 30 d. – lapkričio 10 d.  vyksiančio hakatono renginio, skirto skaidrios aplinkos Europoje gerinimui, įgyvendinimo tikslu ir Jūsų duoto sutikimo pagrindu.

Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate hakatono renginiui skirtoje registracijos anketose, siekiant įgyvendinti minėtą renginį, t. y. suteikti informaciją ir  esant išsamesnės konsultacijos poreikiui, susisiekti su Jumis:

 • Vardas ir pavardė
 • Dalyvio tipas
 • pašto adresas
 • Telefono numeris
 • LinkedIn profilio pavadinimas
 • Rezidencijos šalis
 • Atstovaujamos įmonės pavadinimas
 • Atstovaujamos įmonės interneto svetainė
 • Dalyvio pagrindinė veikla

Šis Informacinis pranešimas yra peržiūrimas ir, nustačius poreikį, atnaujinamas bent kartą per metus.

DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Duomenų gavimo šaltinis: Jūsų el. registracijos anketoje pateikti asmens duomenys.

Duomenų gavimo pagrindas: Jūsų savanoriškas sutikimas. Nėra prievolės Jums pateikti savo asmens duomenis, taip pat nėra tokių asmens duomenų nepateikimo pasekmių.

Duomenų saugojimo laikotarpis: nuo duomenų pateikimo iki hakatono renginio įgyvendinimo (2022 m. lapkričio  25 d.)

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims: Jūsų asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus duomenų tvarkytojui (hakatono renginio organizavimo paslaugos teikėjui VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas”).

Duomenų teikimas išorinėms šalims ar gavėjams už ES ribų: Jūsų asmens duomenys nebus teikiami už Europos Sąjungos/ Europos Ekonominės Erdvės ribų.

Jūs, kaip duomenų subjektas (pranešėjas), turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus („siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas“ ar „siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas“), įskaitant profiliavimą;
 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatytu pagrindu („sutikimas“).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, Jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti mums, vadovaujantis Bendrovės parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Prašymų  ir skundų nagrinėjimas. Kilusius klausimus, pastabas ar skundus prašome siųsti el. pašto adresu info@chc.lt. ar kreiptis telefonu 19118 arba +37052361030.

 Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Daugiau informacijos apie Bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia:

https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129