en ru pl

Informacinis pranešimas AB Vilniaus šilumos tinklai klientams dėl asmens duomenų tikslumo užtikrinimo

AB Vilniaus šilumos tinklai, siekdami tvarkyti tikslius mūsų klientų asmens duomenis ir pateikti sąskaitas už suteiktas paslaugas aktualiais klientų asmens duomenimis, tvarko Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai tvarko vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo informaciniu pranešimu, AB Vilniaus šilumos tinklai Asmens duomenų tvarkymo aprašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes – AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius

Tel. Nr.  19118

El. p. info@chc.lt

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:  

Tel. Nr. 8 (5) 266 7026,

El. p. dap@chc.lt  

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiu tikslu bei pagrindu planuojame tvarkyti ir kaip juos gauti?

Mes, siekdami užtikrinti tvarkomų klientų asmens duomenų tikslumą ir aktualumą, kuriais remiantis atliekami paslaugų apimčių ir mokėjimų skaičiavimai, šilumos ir karšto vandens pardavimai, teisingas sąskaitų išrašymas, skolų valdymas, taip pat siekiama žinoti aiškius galutinius ir tikruosius AB Vilniaus šilumos tinklai vartotojus / objektų savininkus, su klientais sudarytų sutarčių vykdymo ir mūsų teisėto intereso pateikti Jums sąskaitas už suteiktas paslaugas pagrindu planuojame tvarkyti žemiau nurodytus Jūsų asmens duomenis

Siekdami aukščiau nurodytų tikslų pateiksime Jūsų adresą VĮ Registrų centras, kuris pateiks mums:

 • šiuo adresu registruoto objekto duomenis (objekto unikalų numerį, objekto pavadinimą, objekto tipą, objekto tipo pavadinimą, paskirties tipą, paskirties tipo pavadinimą, paskirties tipo pavadinimą (ilgą), objekto būklę, būklės pavadinimą, objekto statusą, nuorodą į objektą, kuriam jis priklauso, adreso identifikatorių, savivaldybės kodą, savivaldybės pavadinimą, seniūnijos identifikatorių, seniūnijos pavadinimą, vietovės rejestro kodą, gyvenvietę, gatvės identifikatorių, gatvės kodą, pašto kodą, gatvės pavadinimą, namo (sklypo) numerį, korpuso numerį, buto numerį, baigtumo procentą, aukštų skaičių, objekto bendras plotą, naudingas plotą, turto objekto dalies identifikatorių),
 • Jūsų teises į šiuo adresu registruotą turtą (teisės identifikatorius, teisės tipas (asmeninė, jungtinė, bendrasavininkiai ir pan.), trupmenos skaitiklis (turto dalies), trupmenos vardiklis (turto dalies), teisės tipo pavadinimas, teisės potipis, teisės potipio pavadinimas, teisės plotas, teisės pradžios data, numatyta teisės pradžios termino data, numatyta teisės pabaigos termino data).
 • Jūsų ir Jūsų sutuoktinio identifikacinius duomenis (Jūsų asmens kodą, gimimo datą, vardą, pavardę, sutuoktinio asmens kodą (pagal bendrą jungtinę sutuoktinių nuosavybę), sutuoktinio gimimo datą (pagal bendrą jungtinę sutuoktinių nuosavybę), sutuoktinio vardą, pavardę (pagal bendrą jungtinę sutuoktinių nuosavybę).

Tokiu būdu sutikslinsime mūsų duomenų bazėje esančius ir VĮ Registrų centras įregistruotus duomenis, kad galėtume tvarkyti tikslius ir aktualius mūsų klientų asmens duomenis aukščiau nurodytu pagrindu ir tikslais.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai:

 • Sutikslinę Jūsų asmens duomenis, nurodytus aukščiau, saugosime juos šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymo tikslu 10 metų po sutarties pabaigos (nutraukimo).

Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus:

 • Įmokų surinkimo ir administravimo, skolų išieškojimo paslaugą teikiantiems subjektams, el. sąskaitas teikiantiems subjektams, finansinių paslaugų įmonėms.
 • Duomenų valdytojo tiekėjus, kurie esant poreikiui gali teikti su IT sistemų, programinės ir rodmenų nuskaitymo įrangos priežiūros ir įrengimo, klientų aptarnavimo, apskaitos ar su tuo susijusias paslaugas;
 • priežiūros institucijas arba teisėsaugos įstaigas, jei asmens duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisinius reikalavimus;
 • Advokatams, antstoliams ir teismams, jei būtina įgyvendinti teisinius reikalavimus.
 • Microsoft Office 365 debesijos „OneDrive“ paslaugos teikėjui Europos Sąjungos ribose.

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str. 1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, išskyrus duomenis reikalingus Šilumos pirkimo–pardavimo bei Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui.

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu (L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Galite pateikti prašymą dėl Jūsų duomenų tvarkymo:  AB Vilniaus šilumos tinklai, juridinio asmens kodas 124135580, registracijos adresas Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius. Su bendrove galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą, taip pat Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių įgyvendinimą galite rasti čią:

https://chc.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/129