en ru pl

Šilumos paskirstymo metodai

Siekiant užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų vartotojų poreikius, Valstybinė energetikos ir kainų kontrolės komisija pritarė parengtų 10 šilumos paskirstymo metodų ir Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimams. 

Nauji šilumos paskirstymo metodai įsigaliojo nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai (žr. Nr. 48-53, 55, 56)

 

Nauja atskira sąskaitos eilutė „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. šilumos ir karšto vandens tiekėjams taikant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais patvirtintas įsigaliojusias naujas Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų redakcijas bei atitinkamai vartotojams pateikiant teisės aktais papildytą šilumos ir karšto vandens tiekėjo teikiamos sąskaitos formą, Vilniaus miesto vartotojams skirtose sąskaitose nurodyta nauja atskira eilutė „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“.

Daugiau informacijos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos publikacijoje ŠILUMA SU NEPASKIRSTYTU KARŠTU VANDENIU – KAS TAI?

 

Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. birželio 13 d. nutarimu (Nr. O3-185) patvirtino naują Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6 (toliau – Metodas), kuris įsigaliojo ir pradėtas taikyti nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Pagal Metodo nuostatas namo šildymui suvartotas šilumos kiekis skirstomas į žemiau nurodytas 3 šilumos sąnaudų grupes (analogiškai galima paskirstyti ir namo šildymo sistemą sudarančius elementus):

  1. Šilumos kiekis bendrosioms reikmėms – šilumos kiekis, suvartojamas pastato bendrojo naudojimo patalpose ir pastato šildymo sistemos vamzdynuose, kai šiluma tiekiama nuo šilumos punkto iki vartotojų butų (1).

Jei nėra namo gyventojų sprendimo dėl šių sąnaudų nustatymo ir paskirstymo būdo, tuomet remiantis Metodo rekomendacija bendrosioms reikmėms priskiriama 18 proc. namo šildymui suvartoto šilumos kiekio, kai namo bendrojo naudojimo patalpose šildymo prietaisai įrengti.

Jei name nėra bendrojo naudojimo patalpų arba bendrojo naudojimo patalpose šildymo prietaisai neįrengti ar teisėtai demontuoti – bendrosioms reikmėms priskiriama 10 proc. namo šildymui suvartoto šilumos kiekio.

Šis šilumos kiekis namo gyventojams paskirstomas proporcingai pagal jiems priklausančių patalpų bendrą (naudingą) plotą.

  1. Šilumos kiekis, išsiskiriantis nuo vartotojų butuose įrengtų šildymo sistemos vamzdynų (2). Pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka turi priimti sprendimą dėl priskiriamo koeficiento nustatymo būdo. Kol nėra namo gyventojų sprendimo dėl šių sąnaudų nustatymo ir paskirstymo būdo, šiai šilumos sąnaudų grupei priskiriama 15 proc. namo šildymui suvartoto šilumos kiekio.

Šis šilumos kiekis namo gyventojams paskirstomas proporcingai pagal jiems priklausančių patalpų bendrą (naudingą) plotą.

  1. Šilumos kiekis, kurį perduoda vartotojų butuose esantys šildymo prietaisai (3). Šiai šilumos sąnaudų grupei priskiriamas visas likęs namui šildyti suvartotas šilumos kiekis, t. y. iš namui šildyti suvartoto šilumos kiekio (3) atėmus aukščiau paminėtas (1) ir (2) grupių šildymo sąnaudas. Šis šilumos kiekis vartotojams paskirstomas įvertinant šilumos daliklių rodmenis, t. y. įvertinant individualų atskirų patalpų šildymo reguliavimą / intensyvumą).

Pasikeitus šilumos paskirstymui taikomo metodo nuostatoms, pagal teisės aktų reikalavimus buvo pakeista ir vartotojams teikiamų sąskaitų forma, kurioje namo šildymo sąnaudos dabar nurodomos 3 eilutėse, įvertinant aukščiau paminėtą šių šildymo sąnaudų paskirstymą.

Papildomos eilutės sąskaitoje ir/ar šių eilučių pavadinimų pasikeitimas jokiu būdu nereiškia naujų mokesčių atsiradimo, nes namo gyventojams mokėjimai skaičiuojami tik už faktiškai name suvartotą šilumos kiekį, nustatytą pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis.

Iki Metodo naujų nuostatų atsiradimo gyventojai atsiskaitė už visas aukščiau paminėtas šilumos sąnaudas, tik šilumos kiekis, išsiskiriantis nuo butuose įrengtų šildymo sistemos vamzdynų, sąskaitose nebuvo nurodomas atskiroje eilutėje.

Taigi, pagal naują Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą (Nr. 6) pasikeitė tik faktiškai name suvartotos šilumos paskirstymo principas ir atitinkamai šilumos sąnaudų paskirstymo atvaizdavimas sąskaitoje, tačiau bendras namo gyventojams priskiriamas mokėti šilumos kiekis dėl šios priežasties nepasikeitė. Jis ir toliau priklauso tik nuo faktiškai name suvartoto šilumos kiekio, nustatyto pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis.

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos leidinys