en ru pl

Nepriklausomo elektros energijos tiekėjo informacija

Vadovaujantis Valstybinės Kainų ir Energetikos Kontrolės Komisijos (toliau – Komisija) patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu (2013-12-27, Nr. O3-761) (toliau – Aprašas), AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) skelbia šią informaciją.

Bendrovė nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklą pradėjo vykdyti 2017 m. Atsižvelgiant į nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklos specifiką, kadangi tokio tiekėjo reguliuojamos veiklos kainos nėra nustatomos / keičiamos Komisijos, nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklai vykdyti šilumos, dujų ir elektros pirkimo sąnaudos nėra išskiriamos.

Atsižvelgiant į nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklos specifiką
- technologinės sąnaudos ir komerciniai nuostoliai nėra patiriami,
- nepriklausomo elektros energijos tiekėjo investicijų į tinklų ir sistemų plėtrą nenumatoma,
- nepriklausomas elektros energijos tiekėjas neatlieka energetikos objektų statybos, modernizavimo ar rekonstravimo.

Šilumos tiekėjo (ar elektros gamintojo kogeneraciniuose įrenginiuose) informacija apie pastatytus, modernizuotus ir rekonstruotus energetikos objektus yra skelbiama viešai nustatyta tvarka.

Bendrovė teikia nepriklausomo elektros energijos tiekėjo paslaugas, kaip jos numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir įstatymuose (nuorodos į teisinius dokumentus pateikiamos „Kitos aktualios nuorodos“) subjektams, kurie tiesiogiai kreipiasi žemiau nurodytu Bendrovės kontaktiniu telefonu ar elektroniniu paštu ir suderina individualias sutarties sąlygas.

Teikiamų nepriklausomo elektros energijos tiekėjo paslaugų kainos nėra valstybės reguliuojamos ir yra suderinamos sutarties šalių Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – LR CK) nustatyta tvarka individualiai pasirašomoje sutartyje.

Kainos skirtumai tarp vartotojų gal susidaryti dėl šių priežasčių: suvartojamos elektros energijos kiekio, kainų elektros biržoje, elektros energijos vartojimo sezoniškumo, elektros energijos vartojimo pastovumo, kliento mokumo ir kt.

Šiuo metu siūlomi Bendrovės elektros energijos planai, kuriuose kaina susideda iš elektros biržoje kintančios energijos kainos, nepriklausomo tiekėjo maržos ir akcizo, yra teikiami Lietuvos Respublikoje esantiems nebuitiniams vartotojams.

Elektros biržos taisykles bei kainų formavimo principai

Bendrovės teikiami planai yra paskelbti Komisijos elektros energijos kainų palyginimo sistemoje

Teikiamų nepriklausomo elektros tiekėjo paslaugų teikimo, atnaujinimo ir nutraukimo bei sutarties sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygos, jei šalys susitaria dėl sutarties sudarymo, yra individualiai aptariamos LR CK nustatyta tvarka. Jei nėra susitarta kitaip, numatoma vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą nesikreipiant į teismą, bet įspėjus kitą šalį apie Sutarties nutraukimą prieš 30 (trisdešimt) dienų, taip pat šalių susitarimu ar kitais LR CK nustatytais pagrindais ir tvarka. Jeigu likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatyto sutarties galiojimo termino pabaigos nei viena iš šalių nepareiškia noro sutartį nutraukti ar ją pakeisti, sutartis yra pratęsiama kiekvieniems kitiems kalendoriniams metams tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka.

Nuorodos į informaciją apie vartotojų teises bei skundų nagrinėjimą:

Valstybinė vartotoju teisių apsaugos tarnyba
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybine energetikos inspekcija

Informacija apie prieigos priemones vartotojams (atsižvelgiant i labai nedidelį tokių vartotojų skaičių), kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektros energiją kalendoriniais metais, kai tai įmanoma, palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu, yra teikiama individualiai raštu kiekvienam vartotojui pageidaujant, AB Vilniaus šilumos tinklų adresu Jočionių g. 13, Vilnius, tel. pasiteiravimui +370 5 266 7218, el. paštu info@chc.lt, taip pat pateikiant sąskaitas vartotojams su jose nurodyta atitinkama informacija.

Pateikiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama suprantama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus:

Europos aplinkos agentūra
Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupė
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Tarptautinė atominės energetikos agentūra
Aplinkos apsaugos agentūra
Lietuvos energetikos instituto ataskaita apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų nacionalinių emisijų rodiklių energetikos sektoriuje įvertinimą
Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA)

Informacija susijusi su galimomis elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis pateikiama svetainėje http://tiekkiekreikia.lt/  bei energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai yra apibrėžiami 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB

Energijos vartotojų Komisijos bendros informacijos klausimų – atsakymų sąrašas

Kitos aktualios nuorodos:

LR Energetikos įstatymas
LR Elektros energetikos įstatymas
Prekybos elektros energija taisyklės
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės
Komisijos publikuojama informacija apie nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą