en ru pl

BEPILOČIAIS ORLAIVIAIS VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS IR ĮRAŠYMAS UŽTIKRINANT AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI INFRASTRUKTŪROS PREVENCINĖS IR PLANINĖS PRIEŽIŪROS VEIKLAS

AB Vilniaus šilumos tinklai kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydamos priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, vykdo vaizdo stebėjimą naudojant bepiločius orlaivius (dronus).


Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).


Duomenų tvarkymo tikslai:

 • Nustatyti ir apžiūrėti šilumos tinklų, dujotiekių, elektros linijų bei jų elementų, kaminų defektines vietas;
 • Nustatyti ir apžiūrėti ar nevykdoma nelegali veikla šilumos tiekimo tinklų ir kt. technologinių vamzdynų apsaugos zonoje;
 • Nustatyti ir apžiūrėti defektines vietas pastatuose, naudojančiuose centralizuotą šildymą;
 • Nustatyti ir apžiūrėti defektines vietas AB Vilniaus šilumos tinklai priklausančiuose statiniuose (pvz. boilerinėse, siurblinėse) taip pat ir išorės konstrukcijose.

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.


Duomenų bendravaldytojai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000) ir AB Vilniaus šilumos tinklai (kodas Juridinių asmenų registre 124135580, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, el. p. info@chc.lt, tel. (8 5) 236 1030.


Duomenų gavėjai:

Vaizdo stebėjimui ir įrašymui vykdyti bepiločiais orlaiviais naudojamės duomenų tvarkytojo savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“, (kodas Juridinių asmenų registre 123615345, Lvovo g. 25-102, Vilnius, LT- 09320 Vilnius, el. p. info@vplanas.lt, tel. +370 601 31184) paslaugomis.

Duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui, teismui ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus dėl jų žinioje esančių administracinių, administracinių nusižengimų, civilinių ar baudžiamųjų bylų, taip pat kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms kaip įrodymai dėl jų kompetencijos ribose nagrinėjamų administracinių nusižengimų ar kitų teisės pažeidimų arba esant kitiems su pirminiais duomenų tvarkymo tikslais suderinamiems teisėtiems tikslams ir siekiant užtikrinti viešąjį interesą ir (ar) viešosios valdžios funkcijų vykdymą.


Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo duomenys bus saugomi  kuo trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgiau nei 72 val. Vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas administracinis nusižengimas, nusikalstama veika ar kitas teisės pažeidimas, darbo drausmės ir (ar) profesinės etikos pažeidimas, vaizdo duomenys yra saugomi teisės aktų nustatytais terminais.

Stebėsenos vietos:

Stebėsena dronais vykdoma 2 (dvejose) Vilniaus m. teritorijose 2 km atstumu nuo dronų bazinių stočių įrengimo vietos adresų Elektrinės g. 2, Vilnius ir Linkmenų g. 28, Vilnius (teritorijos skelbiamos interneto puslapyje https://vplanas.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=7f2b6a28c9da4cdc992da764a796cb78

Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
 1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
 2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@chc.lt arba el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt