en ru pl

Pranešėjų asmens duomenų tvarkymas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. kovo 31 d.

Pranešdami apie galimus pažeidimus ar neatitiktis AB Vilniaus šilumos tinklai, Jūs suteikiate teisę, kad  AB Vilniaus šilumos tinklai, įmonės kodas: 124135580, buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius, tel.: 19118, el. paštas: info@chc.lt, (toliau – Bendrovė) būtų Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytų Jūsų asmens duomenis pranešėjų asmens duomenų saugojimo tikslu bei teisinės prievolės, numatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), pagrindu.

Mes tvarkome šiuos asmens duomenis, kuomet Jūs juos pateikiate tipine el. forma Bendrovės interneto svetainės www.chc.lt skiltyje „Praneškite apie pažeidimus!“ (https://www.chc.lt/lt/kontaktai/praneskite-apie-pazeidimus/4), taip pat Nutarimu nustatyta pranešimo apie pažeidimo forma  el. p. praneš[email protected], laisvos formos pranešimu el. p. praneš[email protected] arba žodžiu pateikdami informaciją kompetetingam Bendrovės subjektui:

 • Vardas ir pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Darbovietė
 • Pareigos;
 • Adresas;
 • Telefono numeris;
 • paštas;
 • Parašas.

Šis Informacinis pranešimas yra peržiūrimas ir, nustačius poreikį, atnaujinamas bent kartą per metus.

DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Duomenų gavimo šaltinis: Jūsų konfidencialiai tipine el. forma Bendrovės interneto svetainės www.chc.lt skiltyje „Praneškite apie pažeidimus!“, Nutarimu nustatyta pranešimo apie pažeidimo forma el. p.  praneš[email protected], laisvos formos pranešimu el. p. praneš[email protected] arba žodžiu kompetetingam Bendrovės subjektui pateikti duomenys.

Duomenų saugojimo laikotarpis: Jūsų duomenis saugosime 3 metus po jų pateikimo.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims: Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tik priežiūros institucijoms arba teisėsaugoms įstaigoms, jei jų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisinius reikalavimus.

Duomenų teikimas išorinėms šalims ar gavėjams už ES ribų: Jūsų asmens duomenys nebus teikiami už Europos Sąjungos/ Europos Ekonominės Erdvės ribų.

Jūs, kaip duomenų subjektas (pranešėjas), turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus („siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas“ ar „siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas“), įskaitant profiliavimą;
 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatytu pagrindu („sutikimas“).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, Jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti mums, vadovaujantis Bendrovės parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Prašymų  ir skundų nagrinėjimas. Kilusius klausimus, pastabas ar skundus prašome siųsti el. pašto adresu info@chc.lt. ar kreiptis telefonu 19118 arba +37052361030.

 Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Daugiau informacijos apie Bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia:

https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129