en ru pl

Informacinis pranešimas dėl spausdintų galimybių paso gavėjų asmens duomenų tvarkymo

Parengtas: 2021 m. spalio 6 d.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis, esančius Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS) ir reikalingus galimybių paso suformavimui, valdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, o tvarko VĮ Registrų centras.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas galimybių paso prieinamumui visuomenėje, VĮ Registrų centras ir AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), bendradarbiavimo ir duomenų tvarkymo sutarties dėl galimybių paso spausdinimo sutarties pagrindu, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 28 straipsniu, kaip duomenų tvarkytojas ir pagalbinis duomenų tvarkytojas, tvarko Jūsų asmens duomenis.

Šis Informacinis pranešimas yra peržiūrimas ir, nustačius poreikį, atnaujinamas bent kartą per metus.

Duomenų valdytojo duomenys:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Kodas: 188603472

Adresas: Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius

Tel. Nr.  (8 5) 268 5110, 8 800 66 004 

El. p. ministerija@sam.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas el. p.: duomenu.apsauga@sam.lt

Duomenų tvarkytojo duomenys:

VĮ Registrų centras

Kodas: 12411024

Adresas: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 268 8262

El. p. info@registrucentras.lt

Duomenų apsaugos pareigūno el. p.: duomenusauga@registrucentras.lt

Pagalbinio duomenų tvarkytojo duomenys:

AB Vilniaus šilumos tinklai

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, 05312 Vilnius

Tel. nr.  19118

El. p. info@chc.lt

Duomenų apsaugos pareigūno el. p.: dap@chc.lt 

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais bei pagrindais tvarko Bendrovė?

Duomenų tvarkymo tikslas: galimybių paso spausdinimo paslaugos į Bendrovę besikreipiančių asmenų teikimas.

Duomenų tvarkymo pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas, t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įgyvendinta teisės aktuose nustatyta teisinė prievolė.

Siekiant galimybių pasą patikrinti galimybių paso spausdinimo aplikacijoje, Bendrovė tvarko šiuos Jūsų duomenis:

 • vardas ir pavardė;
 • asmens kodas.

Siekiant galimybių pasą išspausdinti ir Jums pateikti, Bendrovė tvarko šiuos Jūsų duomenis:

 • vardas ir pavardė;
 • gimimo metai;
 • galimybių paso specialiuosius duomenis: galimybių paso galiojimo pradžios ir pabaigos data (metai, mėnuo, diena) ir laikas (valandos, minutės), QR kodas, kuriame užkoduoti bendrieji duomenys, ir GP galiojimo pradžios ir pabaigos datų (metai, mėnuo, diena) ir laiko (valandos, minutės) informacija arba informacija, kad asmeniui (vardas, pavardė, gimimo metai) kontaktinės veiklos limituojamos.

Aukščiau nurodytu tikslu bei pagrindu, Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, atlieka šiuos konkrečius duomenų tvarkymo veiksmus:

 • Galimybių pasą patikrina galimybių paso aplikacijoje;
 • Atspausdina galimybių pasą;
 • Pateikia galimybių pasą asmeniškai ar per oficialiai įgaliotą atstovą pasikreipusiam asmeniui pagal jo žodinį prašymą, patikrinus asmens tapatybę, vietoje ir neatlygintinai;
 • Nesaugo galimybių paso, nekeičia jo duomenų, turinio, formos, nepasirašo, nežymi ženklais ir (ar) spaudais atspausdinto galimybių paso.

Kam Jūsų asmens duomenis perduoda Bendrovė?

Jūsų asmens duomenis, tvarkydami nurodytu tikslu ir pagrindu, Bendrovė neperduoda ir neatskleidžia tretiesiems asmenims, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje su VĮ Registrų centras ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Bendrovė Jūsų asmens duomenų nesaugo.

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – Bendrovė įgyvendina Jums pateikdama susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus („siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas“ ar „siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas“), įskaitant profiliavimą;
 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatytu pagrindu („sutikimas“).

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis Bendrovė pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti Bendrovei, vadovaujantis Bendrovės parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Su Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti el. paštu dap@chc.lt. Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.