en ru pl

Duomenų apsauga teikiant prašymus

Informacinis pranešimas dėl Bendrovės klientų, susiduriančių su mokėjimų už komunalines paslaugas sunkumais, asmens duomenų tvarkymo

Paskutinį kartą atnaujintas: 2022 m. rugsėjo 21 d.

AB Vilniaus šilumos tinklai, Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“,  Vilniaus miesto savivaldybės administracija bendradarbiauja ir vykdo vilniečių, netekusių pajamų dėl karantino ir susiduriančių su mokėjimų už teikiamas komunalines paslaugas sunkumais (toliau – klientai), asmens duomenų apsikeitimą, siekiant palengvinti jų finansinius įsipareigojimus, atidėti mokėjimą už paslaugas bei asmeniškai informuoti apie jų galimybes gauti finansinę paramą – vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą, socialinę pašalpą ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – socialinė parama). Dėl minėto asmens duomenų tvarkymo visos aukščiau paminėtos šalys 2020 m. gegužės 5 d. yra sudariusios susitarimą dėl asmens duomenų bendro valdymo Nr. A72-265/20 / SUT-KT20-63 / SUT-398. Žemiau šiame pranešime rasite informaciją kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes:

AB Vilniaus šilumos tinklai, kodas: 124135580, buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius, tel. nr.  19118, el. p. info@chc.lt. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:  tel. nr. 8 (5) 266 7026, el. p. dap@chc.lt .

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, kodas: 120545849, buveinės adresas: Spaudos g. 8-1, LT-01131 Vilnius. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: asmensduomenys@vv.lt.

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, kodas: 124568293, buveinės adresas: Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. nr. +370 6 98 343 16, rusne@duomenuapsauga.eu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas: 188710061, buveinės adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09307 Vilnius. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. nr. 8 (5) 211 2664, duomenuapsauga@vilnius.lt.

toliau visi kartu – Bendravaldytojai

Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinkla“ tvarko šiais tikslais ir pagrindais:

 • Bendravaldytojų klientų, susiduriančių su mokėjimų už kurio nors iš Bendravaldytojų teikiamas paslaugas sunkumais, sudarytų sutarčių vykdymo ir administravimo tikslu, sutarčių su klientais vykdymo, teisinės prievolės bei teisėto intereso palengvinti klientų finansinius įsipareigojimus, atidėti mokėjimus už paslaugas, administruoti sutartis bei inicijuoti reikiamos socialinės paramos teikimą pagrindais;
 • Klientų finansinių įsipareigojimų ir skolų administravimo tikslu, sutarčių su klientais vykdymo, teisinės prievolės bei teisėto intereso palengvinti klientų finansinius įsipareigojimus, atidėti mokėjimus už paslaugas, administruoti sutartis bei inicijuoti reikiamos socialinės paramos teikimą pagrindais.

Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • kliento vardas ir pavardė;
 • kliento asmens kodas;
 • kliento numeris (kodas);
 • kliento gyvenamosios vietos adresas;
 • kliento el. paštas;
 • kliento telefono numeris;
 • mokėjimo duomenys (mokėtina suma, skola, permoka);
 • deklaruoti skaitiklių duomenys;
 • prašymo pateikimo duomenys;

Jūs neprivalote pateikti mums aukščiau nurodytų savo asmens duomenų, tačiau jų nepateikus, negalėsime vykdyti mokėjimų už Bendravaldytojų paslaugas atidėjimo ar piniginės socialinės paramos teikimo.

Jūsų asmens duomenų saugojimo/ tvarkymo laikotarpis:

Bendravaldytojų klientų, susiduriančių su mokėjimų už kurio nors iš Bendravaldytojų teikiamas paslaugas sunkumais, sudarytų sutarčių vykdymo ir administravimo bei klientų finansinių įsipareigojimų ir skolų administravimo tikslu Jūsų duomenis saugosime 365 dienas nuo visų civilinės saugos sistemos parengties lygių Lietuvos Respublikoje atšaukimo dienos (iki 2023 m. balandžio 30 d.).

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus:

Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigos, turinčios teisę gauti šiuos duomenis.

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą - įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus duomenis reikalingus mokėjimų už Bendravaldytojų paslaugas atidėjimo ar piniginės socialinės paramos teikimui.
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.
 • Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).
 • Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite kreiptis į bet kurį iš Bendravaldytojų jų nustatyta tvarka, susiekę aukščiau šiame pranešime nurodytais kontaktais.

Kreipdamiesi į AB „Vilniaus šilumos tinklus“ įgyvendinti savo teises galite užpildyti šią formą ir pateikti mums vadovaujantis mūsų parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytais principais. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Jūsų, kaip duomenų subjektas, turite šias pareigas:

 • užtikrinti, kad teikdamas, reaguodamas ar kitaip tvarkydamas asmens duomenis turite teisę tai daryti;
 • užtikrinti mums pateiktų asmens duomenų teisingumą ir tikslumą. Pasikeitus Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, prašome Jus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, mus apie tai informuoti.

Apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą taip pat galite susipažinti:

Kitų Bendravaldytojų interneto svetainėse:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/asmens-duomenu-apsauga/duomenu-tvarkymas-teikiant-pagalba-asmenims-netekusiems-pajamu-del-karantino/

https://www.vmb.lt/2020/05/13/duomenu-tvarkymas-teikiant-pagalba-asmenims-netekusiems-pajamu-del-karantino/