en ru pl

Duomenų apsauga pateikiant sąskaitas ir valdant skolas

Informacinis pranešimas AB Vilniaus šilumos tinklai klientams dėl asmens duomenų patikslinimo

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. sausio 5 d.

AB Vilniaus šilumos tinklai, siekdami pateikti sąskaitas už suteiktas paslaugas aktualiais klientų adresais, tvarko Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai tvarko vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo informaciniu pranešimu, AB Vilniaus šilumos tinklai Asmens duomenų tvarkymo aprašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes – AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius

Tel. Nr.  19118

El. p. info@chc.lt

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:  

Tel. Nr. 8 (5) 266 7026,

El. p. dap@chc.lt  

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiu tikslu bei pagrindu tvarkome ir kaip juos gauname?

Mes, siekdami pateikti savo klientams sąskaitas už mūsų suteiktas paslaugas (šilumos ir karšto vandens tiekimą), taip pat įgyvendinti su Jumis sudarytas šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis, šių sutarčių sudarymo, vykdymo ir mūsų teisėto intereso paskaičiuoti ir pateikti Jums sąskaitas už suteiktas paslaugas ir gauti įmokas pagrindu, pateiksime:

 • Jūsų adresą VĮ Registrų centrui, kuris pagal šį adresą pateiks mums unikalųjį tuo adresu esančio nuosavybės objekto numerį. Tokiu būdu sutikslinsime mūsų duomenų bazėje esančius ir VĮ Registrų centre įregistruotus duomenis.
 • Jūsų vardą, pavardę ir asmens kodą arba gimimo datą VĮ Registrų centrui, kuris mums pateiks duomenis apie Gyventojų registre įregistruotus mirusius klientus. Tokiu būdu užtikrinsime sklandų ir nepertraukiamą įmokų už paslaugas surinkimą bei skolų padengimą.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai:

 • Sutikslinę Jūsų asmens duomenis, nurodytus aukščiau, saugosime juos šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo tikslu 10 metų po sutarties pabaigos (nutraukimo).

Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus:

 • Įmokų surinkimo ir administravimo paslaugą teikiantiems subjektams, el. sąskaitas teikiantiems subjektams, finansinių paslaugų įmonėms.
 • Duomenų valdytojo rangovus, kurie esant poreikiui gali teikti su IT sistemų, programinės ir rodmenų nuskaitymo įrangos priežiūros ir įrengimo, klientų aptarnavimo, apskaitos ar su tuo susijusias paslaugas;
 • priežiūros institucijas arba teisėsaugos įstaigas, jei asmens duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisinius reikalavimus;

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str. 1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, išskyrus duomenis reikalingus Šilumos pirkimo–pardavimo bei Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui.

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu (L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Galite pateikti prašymą dėl Jūsų duomenų tvarkymo:  AB Vilniaus šilumos tinklai, juridinio asmens kodas 124135580, registracijos adresas Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius. Su bendrove galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą – https://chc.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/129.