en ru pl

Duomenų apsauga naudojantis EPC portalu

Informacinis pranešimas dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Elektroninių paslaugų centro (EPC) sistemos naudotojų asmens duomenų tvarkymo

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. spalio 2 d.

Jūsų asmens duomenys AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Elektroninių paslaugų centro sistemoje (EPC) tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo informaciniu pranešimu, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Asmens duomenų tvarkymo aprašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius

Tel. nr.  19118

El. p. info@chc.lt

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:  

Tel. nr. 8 (5) 266 7026,

El. p. dap@chc.lt  

Jūsų asmens duomenys, Jums lankantis Elektroninių paslaugų centro sistemoje, tvarkomi šiais tikslais ir pagrindais:

 • Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bei kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo, šių sutarčių vykdymo pagrindu;
 • Prisijungimo prie centralizuotų šilumos tinklų, šilumos punktų įrengimo bei renovavimo sąlygų išdavimo ir derinimo tikslu, teisinės prievolės vykdymo pagrindu;
 • Asmenų įėjimo - išėjimo, transporto įvažiavimo - išvažiavimo į Duomenų valdytojo teritoriją kontrolės vykdymo, Duomenų valdytojo teisėtas interesas apsaugoti Duomenų valdytojo turtą.

Elektroninių paslaugų centro sistemoje tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • Autentifikavimo duomenis: prisijungimo kodas ir slaptažodis, elektroninio pašto adresas, naudotojo IP adresas.
 • Identifikavimo duomenis: vartotojo, projektuotojo, rangovo, statybos vadovo, techninės priežiūros vadovo, objekto savininko ir bendraturčių vardas, pavardė, asmens kodas, parašas.
 • Demografinius duomenis – gimimo data.
 • Kontaktinius duomenis: adresas, telefono numeris.
 • Duomenis apie turtą: žemės, pastatų, statinių nuosavybės dokumentai, NTR išrašas, registro numeriai, statinio unikalus numeris, statinio pavadinimas, statinių kadastrinių matavimų bylos, žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, NT unikalus numeris, žemės sklypo ribų planai (žemės sklypų schemos, koordinačių taškai), žemės sklypo bendraturčių sutikimai, į teritoriją įvažiuojančių ir iš jos išvažiuojančių transporto priemonių valstybinis numeris, tipas, markė, modelis.
 • Profesinius duomenis: darbdavys arba mokymosi įstaiga, darbdavio ar mokymosi įstaigos kodas, pareigos, kvalifikacinių pažymėjimų numeriai.
 • Vietos duomenis: įėjimo ir išėjimo data ir laikas, praėjimo kortelės Nr., PKS zonos, kuriose lankėsi asmuo, transporto priemonės įvažiavimo ir išvažiavimo data ir laikas.
 • Mūsų Elektroninio paslaugų centro sistemoje naudojamų slapukų ( cookies) surinkti duomenys:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis ir renkami duomenys

Galiojimo laikas

_ga

Slapukas naudojamas naudotojui atpažinti ir sistemos lankomumui sekti per „Google Analytics”. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

2 metai

_gat

Slapukas naudojamas sistemos lankomumui sekti per „Google Analytics”, taip pat naudojamas sistemos krovimo greičiui nustatyti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

_gid

Slapukas naudojamas sistemos lankomumui sekti per „Google Analytics” ir sistemos naudotojui atpažinti. Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.

Iki sesijos pabaigos

__antixsrftoken

Slapukas naudojamas užtikrinti lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią užklausų klastojimui keliose svetainėse. Šis slapukas yra būtinas svetainės ir lankytojo saugumui užtikrinti.

Iki sesijos pabaigos

ASP.Net_SessionId

Slapukas naudojamas sesijos būklei sekti. Leidžia interneto svetainei atsiminti vartotojo pasirinkimus ir pirmenybes.

Iki sesijos pabaigos

Jūs neprivalote pateikti mums aukščiau nurodytų savo asmens duomenų, tačiau jų nepateikus negalėsime suteikti Jums paslaugų, kurioms duomenų pateikimas yra būtinas.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai:

 • Šilumos pirkimo–pardavimo bei Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bei kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu Jūsų duomenis saugome 10 metų po sutarties pabaigos (nutraukimo).
 • Prisijungimo prie centralizuotų šilumos tinklų, šilumos punktų įrengimo bei renovavimo sąlygų išdavimo ir derinimo tikslu Jūsų duomenis nuo 5 metų (objektų šilumos punkto atitikimo prisijungimo sąlygoms akta) iki įrenginių eksploatavimo pabaigos.
 • Asmenų įėjimo - išėjimo, transporto įvažiavimo - išvažiavimo į Bendrovės teritoriją kontrolės vykdymo tikslu Jūsų duomenis saugome 6 mėnesius po darbo / paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos.

Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus:

 • Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinei sistemai „Infostatyba“ bei kitoms atsakingoms valstybės institucijoms vykdant teisės aktuose nustatytas teisines prievoles;
 • AB „Vilniaus šilumos tinklai“ rangovus, kurie esant poreikiui gali teikti su IT sistemų, programinės ir rodmenų nuskaitymo įrangos priežiūros ir įrengimo, klientų aptarnavimo, apsaugos, apskaitos ar su tuo susijusias paslaugas;
 • teisėsaugos įstaigas, jei asmens duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisėtus interesus.

Jūs kaip asmens duomenų subjektas turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą - įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str. 1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, išskyrus duomenis reikalingus Šilumos pirkimo–pardavimo bei Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui.

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu (L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Galite pateikti prašymą dėl Jūsų duomenų tvarkymo:  AB Vilniaus šilumos tinklai, juridinio asmens kodas 124135580, registracijos adresas Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius. Su bendrove galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą – https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129