en ru pl

Duomenų apsauga kandidatuojant į Bendrovės skelbiamas darbo pozicijas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL KANDIDATŲ Į AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. spalio 1 d.

Siųsdami  savo CV ir (ar) kitus dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.), Jūs suteikiate teisę, kad  AB „Vilniaus šilumos tinklai“  (Įmonės kodas: 124135580), buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius, Tel.: 19118, el. paštas: info@chc.lt., toliau – Bendrovė) būtų Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytų Jūsų asmens duomenis Kandidatų užimti laisvas darbo vietas Bendrovėje atrankos (vidaus administravimui) tikslu.

Mes tvarkome tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate siųsdami savo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.):

-           Vardas ir pavardė;

-           Gimimo data;

-           Adresas;

-           Telefono Nr.;

-           El. pašto adresas;

-           Išsilavinimas;

-           Kiti reikalaujamą kvalifikaciją patvirtinantys duomenys;

-           Buvusios darbovietės;

Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš Jūsų buvusio darbdavio renkame tik prieš tai informavę Jus, o iš esamo darbdavio – tik Jūsų sutikimu.

DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Duomenų gavimo šaltinis: Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ar kiti su susiję dokumentai. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ gali gauti informaciją (apie tai informavus Jus) ir iš kitų trečiųjų asmenų:

  • Rekomenduojančių asmenų; 
  • Esamų ar buvusių darbdavių.

Taip pat  AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pasilieka teisę pagal Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas kreiptis dėl informacijos gavimo apie atrinktus finalinius kandidatus į tam tikras pareigybes. Pareigybinių sąrašą galite rasti čia.

Specialių kategorijų asmens duomenys: Kandidatuojant prašytume teikti tik tą informaciją, kuri tiesiogiai susijusiu su jūsų kompetencija, įgūdžiais ir patirtimi ir kuri padėtų mums geriau įvertinti Jūsų potencialą ir karjeros galimybes.  Asmeninės informacijos, kuri nėra reikšminga vertinant Jūsų kandidatūrą (pavyzdžiui: politinės pažiūros, sveikatos būklė, tautybė, adresas, asmens kodas, religija), prašytume neteikti.  AB „Vilniaus šilumos tinklai“  neprisiima atsakomybės už tokių papildomų duomenų saugumą bei teisėtą tvarkymą.

Papildomi duomenys apie Jūsų sveikatą atrankos procese pagal galiojančius teisės aktus renkami ir tvarkomi, tik siekiant įvertinti Jūsų darbingumą ir (ar) Jūsų gebėjimą dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Sveikatos duomenys bus renkami tik baigiamuosiuose atrankos etapuose (prieš teikiant Jums konkretų darbo pasiūlymą) ir tik su Jūsų atskiru sutikimu.

Duomenų saugojimo laikotarpis: Jūsų duomenis saugosime vykdomos atrankos (kuriai pateikėte savo gyvenimo aprašymą ar kitus dokumentus) metu. Gavus Jūsų sutikimą Jūsų duomenis  saugosime dar 6 mėnesius, kad šiuo laikotarpiu atsiradus pagal Jūsų gyvenimo aprašymą tinkamai pozicijai galėtume pasiūlyti Jums dalyvauti atrankoje. Duomenys tvarkomi  darbuotojo priėmimo ir tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslais, todėl atsiradus tinkamai Jums pozicijai, su Jumis susisieksime.

Duomenų gavimas iš trečiųjų šalių: Bendrovė gali gauti Jūsų, kaip kandidato,  asmens duomenis iš trečiųjų šalių, tokių kaip įdarbinimo agentūros. Jei mes jus pakviesime į  pokalbį apie duomenų tvarkymą būsite informuotas telefonu, o asmens duomenys toliau bus tvarkomi vadovaujantis šiame informaciniame pranešime  aprašytais principais.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims: Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tik šiems  tretiesiems asmenims:

 - Įdarbinimo bendrovėms, kurios padeda mums vykdyti kandidatų atranką ir  teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai suteikti.

-  Priežiūros institucijoms  arba teisėsaugoms įstaigoms,  jei jų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisinius reikalavimus.

Duomenų teikimas išorinėms šalims ar gavėjams už ES ribų:  Jūsų asmens duomenys nėra teikiami išorinėms šalims ar už ES ribų.

Jūs, kaip mūsų potencialus kandidatas, turite šias teises:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus;
  • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
  • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
  • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
  • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. (Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti mums vadovaujantis mūsų parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytais principais. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Prašymų  ir skundų nagrinėjimas. Kilusius klausimus, pastabas ar skundus prašome siųsti elektroninio pašto adresu personalas@chc.lt arba info@chc.lt. ar kreiptis telefonu 1899.

 Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129