en ru pl

AB Vilniaus šilumos tinklai darbuotojų asmens duomenų tvarkymas

Paskutinį kartą atnaujintas: 2022 m. kovo 14  d.

Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), kaip Jūsų darbdavys, siekdama vykdyti su Jumis sudarytą darbo sutartį tvarko Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo informaciniu pranešimu, AB Vilniaus šilumos tinklai Asmens duomenų tvarkymo aprašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Šis Informacinis pranešimas yra peržiūrimas ir, nustačius poreikį, atnaujinamas bent kartą per metus.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes – AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius

Tel. nr.  19118

El. p. info@chc.lt

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: 

Tel. nr. 8 (5) 266 7026,

El. p. dap@chc.lt 

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais bei pagrindais tvarkome?

Mes tvarkome mūsų darbuotojų asmens duomenis šiais tikslais ir pagrindais:

 • darbo sutarčių sudarymas ir vykdymas, šiuo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, nuotrauka, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), deklaruota gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. pašto adresas, sveikatos profilaktinio patikrinimo duomenys, darbingumo lygis ir terminas, nelaimingo atsitikimo darbe duomenis apie patirtus sužalojimus, jų gydymą ir jo trukmę, skiepų duomenys, duomenys apie darbuotojų sveikatos būklę, duomenys apie sveikatą iš medicinos kabineto, blaivumo tikrinimo informacija (asmens identifikacinis numeris blaivumo tikrinimo sistemoje, alkoholio kiekis asmens kraujyje), profesinių susirgimų tyrimų duomenys, banko sąskaitos numeris, automobilio valstybinis numeris, pareigos, darbo užmokesčio dydis, priedai, priemokos, premijos, nuobaudos, skatinimai, apdovanojimai, duomenys apie atostogas, vaikų skaičius ir jų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), socialiai išlaikytinų neįgalių šeimos narių duomenys, kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, telefono Nr.) nelaimingo atsitikimo atveju. Šiuos duomenis tvarkome darbo sutarties ir mums, kaip darbdaviui, tenkančių teisinių prievolių, įskaitant, kad darbuotojas galėtų naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje pagrindais, taip pat profilaktinės arba darbo medicinos tikslais, siekiant įvertinti darbuotojo darbingumą, nustatyti medicininę diagnozę, teikti sveikatos priežiūros arba socialinės rūpybos paslaugas ar gydymą arba valdyti sveikatos priežiūros ar socialinės rūpybos sistemas ir paslaugas remiantis Sąjungos arba valstybės narės teise arba pagal sutartį su sveikatos priežiūros specialistu bei atskirais atvejais, gaunant Jūsų sutikimą, taip pat, vykdant darbo sutarį ir siekiant įgyyvendinti darbuotojų pareiginiuose nuostatuose numatytą prievolę nuolat ugdyti savo kompetenciją, dalyvaujant įvairiuose mokymuose, seminaruose, susitikimuose, kaupiant profesines žinias iš įvairių informacijos šaltinių, mokymų ir žinių patikrinimo (testavimo) atvejais.
 • darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas rizikingumo mažinimo tikslais (vidaus administravimui), šiuo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis darbuotojo vardas, pavardė; asmens kodas, duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. numatyti asmens duomenys, privačių interesų deklaracijoje pateikti duomenys pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 str. (Viešųjų pirkimų įstatymas, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas numatyta pareiga pateikti deklaraciją), teisinės prievolės pagrindu.
 • asmenų įėjimo - išėjimo, transporto įvažiavimo - išvažiavimo į Bendrovės teritoriją kontrolės vykdymo tikslu, šiuo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis darbuotojo vardas, pavardė, parašas, nuotrauka, į Bendrovės teritoriją įvažiuojančių ir iš jos išvažiuojančių transporto priemonių valstybinis numeris, tipas, markė, modelis., įėjimo ir išėjimo data ir laikas, praėjimo kortelės Nr., PKS zonos, kuriose lankėsi asmuo, transporto priemonės įvažiavimo ir išvažiavimo data ir laikas, darbuotojo el. paštas, mobilus telefonas, teisėto Bendrovės intereso užtikrinti teritorijos ir turto apsaugą pagrindu.
 • Darbuotojų, klientų ir bendrovės turto ir įrenginių apsauga, prevencija nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų identifikavimas, teisės pažeidimų ir jų aplinkybių išaiškinimas, Operatorių-dispečerių darbo vietos stebėjimas, siekiant užtikrinti efektyvų ir operatyvų reagavimą į šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo sutrikimus (vaizdo stebėjimas) tikslu tvarkome vaizdo stebėjimų kamerų pateikiamus duomenis. Juos tvarkome mūsų teisėto intereso apsaugoti Jus ir Jūsų bei Bendrovės turtą, užkardyti teisės pažeidimus ir juos išaiškinti.
 • Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas (skambučių įrašymas). Operatorių, dispečerių, operatyvinio personalo operatyviniai pokalbiai stacionariais telefonais. Šiuos duomenis tvarkome teisinės prievolės pagrindu.
 • Bendrovės transporto priemonių efektyvaus valdymo ir priežiūros tikslu (kelionės lapų formavimas ir kuro apskaita) bei Bendrovės turto (transporto priemonių) ir darbuotojų apsaugos bei pažeidimų prevencijos tikslu. Šiuo tikslu tvarkome darbuotojo identifikavimo duomenis (vardas, pavardė), duomenis apie turtą (transporto priemonės valstybinis numeris, rida), vietos duomenis (GPS įrenginio pateikiami transporto priemonės vietos ir judėjimo duomenis (maršrutas, nuvažiuotas atstumas, data, laikas, kuro kiekis). Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome Bendrovės teisėto intereso užtikrinti tinkamą Bendrovės transporto priemonių valdymą ir priežiūrą bei kelionės lapų ir kuros apskaitos administravimą ir Bendrovės turto (transporto priemonių) ir darbuotojų apsaugą bei pažeidimų prevenciją pagrindu.
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo kontrolės bei darbuotojų stebėsenos darbo vietoje ir kontrolės tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: darbuotojo vardas pavardė, naršymo internete istorija, iš interneto parsisiunčiama informacija, veiksmų, atliktų darbuotojui priskirtoje Bendrovės el. pašto dėžutėje istorija, jos turinys, kompiuterinėje ir telefoninėje Bendrovės įrangoje laikoma informacija, darbuotojo pareigos, darbuotojui priskirtos kompiuterinės ir telefoninės įrangos identifikavimo duomenys, darbuotojui priskirto Bendrovės el. pašto adresas, prisijungimo prie Bendrovės informacinių sistemų duomenys (vartotojo vardas ir slaptažodis), IP adresas, EMEI kodas. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome mūsų teisėto intereso apsaugoti bendrovės turtą ir užtikrinti efektyvų jo panaudojimą ir Bendrovės informacijos apsaugą pagrindu.
 • Skaidraus Bendrovės posėdžių protokolavimo ir posėdžių eigos fiksavimo unikalumo, patikimumo bei vientisumo užtikrinimo tikslu tvarkysime valdybos, vadovų tarybos, audito komiteto bei posėdžių, kuriuose dalyvauja bent 6 darbuotojai posėdžio garso įrašą. Šiuos duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso užtikrinti skaidrų ir Bendrovės strateginius tikslus atitinkantį posėdžių protokolavimą.
 • Bendrovės darbuotojų/ profesinės sąjungos narių darbo, ekonominių ir socialinių teisių bei interesų užtikrinimo tikslu tvarkysime Bendrovės darbuotojų, kurie yra Vilniaus energetikų profesinės sąjungos nariai, asmens duomenis: vardas, pavardė, laikotarpis (metai, mėnuo ir/ ar ketvirtis), už kurį buvo atskaityta mėnesinio darbo užmokesčio dalis, kaip profesinės sąjungos nario mokestis, t. y. reguliariai, pagal oficialų prašymą perduosime šiuos asmens duomenis Vilniaus energetikų profesinei sąjungai, ko pasekoje ji turės galimybę tinkamai organizuoti savo veiklą, patikslinti narystės statistinius duomenis, teikti atskaitomybės duomenis teisės aktų nustatyta tvarka ir taip užtikrinti tinkamą Bendrovės darbuotojų/ profesinės sąjungos narių teisių ir interesų gynimą, o Bendrovė atitinkamai garantuos profesinės sąjungos veiklos sąlygas. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso ir teisinės prievolės pagrindu.
 • Darbo vietos rezervacijos tikslu tvarkysime Bendrovės darbuotojų, kurie, siekdami vykdyti darbo funkcijas fizinėje darbo vietoje (Bendrovės valdomose ofiso patalpose), naudosis elektronine rezervacijos sistema (aplikacija): vardas, pavardė ir el. pašto adresas.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenis dokumentuose saugome nuo 10 metų - 50 metų (pasibaigus (darbo) santykiams) priklausomai nuo teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Valdybos, audito komiteto posėdžio garso įrašą saugome iki posėdžio protokolo pasirašymo (analogiškai saugosime Investicijų ir projektų valdymo komiteto posėdžio įrašus)

Vadovų tarybos posėdžio garso įrašą saugome 10 metų.

Posėdžių, kuriuose dalyvauja bent 6 darbuotojai, posėdžio garso įrašą saugome 60 dienų.

Vaizdo stebėjimo duomenis saugome 30 dienų.

Skambučių įrašus saugome 3 mėnesius po pokalbio.

Darbo vietos rezervacijos duomenis saugome 1 metus po darbo santykių pabaigos.

GPS sistemos pagalba užfiksuotus duomenis saugome 1 metus nuo duomenų gavimo momento.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Įgyvendindami su Jumis sudarytą darbo sutartį ir mums teisės aktų keliamus reikalavimus ar vadovaujantis mūsų teisėtu interesu, Jūsų asmens duomenis perduodame valstybės ir savivaldos institucijoms, darbuotojų interesams atstovaujantiems subjektams, taip pat duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams):

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
 • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,
 • Valstybinė darbo inspekcija,
 • Užimtumo tarnyba,
 • Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija,
 • Vilniaus m. savivaldybė (įgyvendina pagrindinio akcininko teises ir pareigas),
 • Finansų įstaigos,
 • Automobilių nuomos ir remonto paslaugas teikiančios įmonės,
 • Biuro patalpų nuomos paslaugas teikiančioms įmonėms,
 • Transporto priemonių stebėjimo (GPS) paslaugą teikiančios įmonės,
 • Kitiems paslaugų teikėjams (mokymai, kvalifikacijos kėlimas, IT paslaugų ar kibernetinio saugumo paslaugų teikėjai)
 • Notarai,
 • Vyriausiajai tarnybinės etikos komisjai,
 • Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos,
 • Bendrovės profesinei sąjungai.

Gindami savo teises ir teisėtus interesus:

 • Darbo ginčų komisija,
 • Teismai,
 • advokatai,
 • antstoliai,
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijos.

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą - įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti mums vadovaujantis mūsų parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytais principais. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.