en ru pl

AB Vilniaus šilumos tinklai vienasmenių ar kolegialių valdymo organų narių asmens duomenų tvarkymas

Informacinis pranešimas dėl vienasmenių ir kolegialių valdymo organų narių asmens duomenų tvarkymo

Paskutinį kartą atnaujintas: 2021 m. sausio 27 d.

Jūsų asmens duomenis AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), siekdama suformuoti vienasmenius ir kolegialius Bendrovės valdymo organus bei organizuoti ir vykdyti vienasmenių ir kolegialių valdymo organų veiklą tvarko Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo informaciniu pranešimu, AB Vilniaus šilumos tinklai Asmens duomenų tvarkymo aprašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Šis Informacinis pranešimas yra peržiūrimas ir, nustačius poreikį, atnaujinamas bent kartą per metus.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes – AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys:

Kodas: 124135580,

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05312 Vilnius

Tel. nr.  19118

El. p. info@chc.lt

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: 

Tel. nr. 8 (5) 266 7026,

El. p. dap@chc.lt 

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais bei pagrindais tvarkome?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais ir pagrindais:

  • Bendrovės vienasmenių ir kolegialių valdymo organų suformavimo ir jų duomenų pateikimo registrui tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, el. pašto adresas, tel. nr.
  • Bendrovės vienasmenių ir kolegialių valdymo organų veiklos organizavimo ir vykdymo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, el. pašto adresas, tel. nr.
  • Skaidraus Bendrovės posėdžių protokolavimo ir posėdžių eigos fiksavimo unikalumo, patikimumo bei vientisumo užtikrinimo tikslu tvarkysime valdybos, vadovų tarybos, audito komiteto bei posėdžių, kuriuose dalyvauja bent 6 darbuotojai, posėdžio garso įrašą. Šiuos duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso užtikrinti skaidrų ir Bendrovės strateginius tikslus atitinkantį posėdžių protokolavimą.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis, įgyvendindami mums taikomus teisės aktų reikalavimus perduosime VĮ Registrų centrui.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų veiklos dokumentuose asmens duomenis saugosime 10 metų nuo dokumento sudarymo datos.

Valdybos, audito komiteto posėdžio garso įrašą saugosime iki posėdžio protokolo pasirašymo.

Vadovų tarybos posėdžio garso įrašą saugosime 10 metų.

Posėdžių, kuriuose dalyvauja bent 6 darbuotojai, posėdžio garso įrašą saugosime 60 dienų.

Saugojimo terminas gali būti ilgesnis, kai to reikalauja teisės aktai.

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą - įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
  • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime;
  • teisę į duomenų perkeliamumą;
  • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti mums vadovaujantis mūsų parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytais principais. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu (dap@chc.lt). Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.